Ναυτιλιακά και Διοίκηση

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στους απόφοιτους στους τομείς των Ναυτιλιακών και της Διοίκησης, καθώς και να τους παρέχει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα σε διοικητικές θέσεις του ναυτιλιακού τομέα. Εκτός από τα εξειδικευμένα μαθήματα στα Ναυτιλιακά Οικονομικά, Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και τις Ναυλώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μαθήματα στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων.

Καριέρα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, θα μπορούν να εργαστούν σε δυναμικούς και ανερχόμενους τομείς της οικονομίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού όπως είναι η ναυτιλιακή βιομηχανία και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Μαθήματα

Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά, Ναυλώσεις, Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
  • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
  • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

 

Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

16η  Μαΐου 2023

Δομή Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης)

 

Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση

 

1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

EXN 506: Στατιστική για Διοίκηση

EXN 509: Στατιστική Ανάλυση

EXN 509: Στατιστική Ανάλυση

EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

EXN 520: Διοίκηση Επιχειρήσεων

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

 

2ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

EXN  530: Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

EXN 508: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

EXN 534: Ναυλώσεις 

EXN 534: Ναυλώσεις

EXN 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων

EXN 538: Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία 

EXN 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων 

EXN 559: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

EXN 541: Διοίκηση Λειτουργειών Ναυτιλίας

EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

ΕΧΝ 568: Μοντελοποίηση  Εμπορευματικών Μεταφορών

 

• Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

• Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 60 ECTS.

• Οι φοιτητές/τρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 30 ECTS κατά τη θερινή περίοδο και το 3ο εξάμηνο

 

Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής)

ΕΧΝ 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

[30 ECTS]

ΕΧΝ 581: Μεταπτυχιακή Διατριβή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

[30 ECTS]

ΕΧΝ 582: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση

[30 ECTS]

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά μέχρι δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS (από τα 30 ECTS που απαιτούνται).

EXN 528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

EXN 558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech

PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Placement)

 

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής)

Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΕΧΝ 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

[30 ECTS]

ΕΧΝ 581: Μεταπτυχιακή Διατριβή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

[30 ECTS]

ΕΧΝ 582: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση

[30 ECTS]

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν από τα πιο κάτω μαθήματα (Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS):  

EXN 511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές

EXN 511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές

EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

ΕΧΝ 549: Επιχειρηματικότητα

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

 

 

 

 

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • 16η  Μαΐου 2023

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
  4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy