Κανόνας παραχώρησης εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

[δείτε σε μορφή pdf]

Οι Κανόνες που ρυθμίζουν θέματα εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο απορρέουν από το άρθρο 29 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου νόμου και από το άρθρο 40 του περί Θεμάτων Σπουδών και Φοίτησης Κανονισμού.

1. Είδος υποτροφιών

Από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν κάθε χρόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως ή μερικώς δίδακτρα:

Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, με κριτήριο την οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποτροφίες Αριστείας, με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο

2. Αριθμός υποτροφιών

2.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης παραχωρείται αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 12% του συνόλου των ενεργών θέσεων φοίτησης  σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε ακαδημαϊκό έτος .

2.2 Για υποτροφίες Αριστείας παραχωρείται αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 12% του συνόλου των ενεργών θέσεων φοίτησης  στα μεταπτυχιακά προγράμματα  του οικείου Τμήματος ή Σχολής κάθε ακαδημαϊκό έτος..

Νοείται ότι ο αριθμός υποτροφιών λαμβάνει υπόψη και τα πραγματικά έσοδα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

3. Κριτήρια κατανομής υποτροφιών

3.1 Για τις υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, κριτήριο είναι η οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του φοιτητή. Εφαρμόζονται τα Κριτήρια Μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Πανεπιστήμιο για την παραχώρηση διαφόρων βοηθημάτων.

3.2  Για τις υποτροφίες Αριστείας, ισχύουν κριτήρια που καθορίζονται από κάθε Σχολή και ισχύον για όλα τα προγράμματα της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μέση σταθμική βαθμολογία πάνω από 7.5/10 στο πτυχίο πρώτου κύκλου για προγράμματα Μάστερ και 7.5/10 στο πτυχίο πρώτου ή/και δεύτερου κύκλου για προγράμματα Διδακτορικού.

Μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ, το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρήσει υποτροφία (πλήρη ή μερική) σε υποψήφιους φοιτητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου.

4. Μορφή υποτροφιών

4.1 Όλες οι υποτροφίες παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων.  

4.2 Οι υποτροφίες κατανέμονται μετά την έναρξη φοίτησης..

Νοείται ότι τα όποια δίδακτρα έχουν καταβληθεί επιστρέφονται σε όσους έχουν κριθεί δικαιούχοι.

Νοείται περαιτέρω ότι ένας φοιτητής  δεν μπορεί να είναι δικαιούχος πλήρους υποτροφίας και στις δύο κατηγορίες (κοινωνικής στήριξης και αριστείας).

5. Διακοπή υποτροφιών

5.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία διακόπτεται εάν ο υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.

5.2 Για υποτροφίες Αριστείας σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία διακόπτεται εάν ο υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 7.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.

5.3 Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία Κοινωνικής Στήριξης ή Αριστείας διακόπτεται εάν ο φοιτητής αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του οικείου Ερευνητικού Συμβούλου και έγκριση του Τμήματος.  

5.4 Σε περίπτωση διακοπής υποτροφίας, πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου ο φοιτητής ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για τους λόγους διακοπής της υποτροφίας του και για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του. Το ποσό είναι συνάρτηση του ύψους των διδάκτρων (ανά πιστωτική μονάδα) κατά το εξάμηνο εισδοχής και των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση που θα συνεχίσει τις σπουδές του θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει δίδακτρα για τις πιστωτικές μονάδες που του απομένουν.

5.5 Σε περίπτωση αποτυχίας σε μεταπτυχιακό μάθημα δεν υποχρεούται σε καταβολή διδάκτρων για την επανάληψή του.   

5.6 Οι υπότροφοι σε προγράμματα διδακτορικού επιπέδου για τα οποία απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων, δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων για τα εν λόγω μαθήματα εφόσον διατηρούν την υποτροφία τους.

6. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

6.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους έχουν  ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.  Η αίτηση για υποτροφία, που θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, μοριοδοτείται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης από την ΥΣΦΜ.  Αναλόγως του αριθμού διαθέσιμων υποτροφιών και σύμφωνα με την κατάταξη μορίων, η ΥΣΦΜ εισηγείται στη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών την κατανομή υποτροφιών. 

6.2 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς κάθε φοιτητή για την έκβαση της αίτησή του. Με το πέρας της διαδικασίας,  ενημερώνεται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο και ο συνολικός πίνακας αιτήσεων, μοριοδότησης και κατανομής υποτροφιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών.

6.3 Οι αιτήσεις για υποτροφίες Αριστείας υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους έχουν  ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.  Οι αιτήσεις αρχειοθετούνται και διαβιβάζονται στα οικεία Τμήματα  για λήψη αποφάσεων με βάση τα επιμέρους κριτήρια κάθε Σχολής. Τα Τμήματα  ενημερώνουν γραπτώς την ΥΣΦΜ για τις αποφάσεις τους και η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση.  Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών. Η πληρωμής της προκαταβολής και των δόσεων των διδάκτρων δεν συνδέεται με την υποβολή αιτήσεων για υποτροφία. Κάθε φοιτητής οφείλει να καταβάλλει τις οικονομικές οφειλές διδάκτρων σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση που κριθεί υπότροφος τα όποια δίδακτρα τυχόν έχει καταβάλει θα του επιστραφούν ανάλογα.

7. Τιμολογήσεις και Πιστώσεις

7.1 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει αρχικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την Υπηρεσία Οικονομικών για τους υπότροφους μεταπτυχιακούς φοιτητές για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης των διδάκτρων.

7.2 Φοιτητές των οποίων η υποτροφία διακόπτεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 πιο πάνω, τιμολογούνται αναλόγως των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η καταβολή των διδάκτρων σε δόσεις ρυθμίζεται σε συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Οικονομικών, με βάση την καθορισμένη πολιτική εξόφλησης διδάκτρων. 

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου.

Κανόνας παραχώρησης εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

[δείτε σε μορφή pdf]

Οι Κανόνες που ρυθμίζουν θέματα εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο απορρέουν από το άρθρο 29 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου νόμου και από το άρθρο 40 του περί Θεμάτων Σπουδών και Φοίτησης Κανονισμού.

1. Είδος υποτροφιών

Από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν κάθε χρόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως ή μερικώς δίδακτρα:

Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, με κριτήριο την οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποτροφίες Αριστείας, με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο

2. Αριθμός υποτροφιών

2.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης παραχωρείται αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 12% του συνόλου των ενεργών θέσεων φοίτησης  σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε ακαδημαϊκό έτος .

2.2 Για υποτροφίες Αριστείας παραχωρείται αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 12% του συνόλου των ενεργών θέσεων φοίτησης  στα μεταπτυχιακά προγράμματα  του οικείου Τμήματος ή Σχολής κάθε ακαδημαϊκό έτος..

Νοείται ότι ο αριθμός υποτροφιών λαμβάνει υπόψη και τα πραγματικά έσοδα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

3. Κριτήρια κατανομής υποτροφιών

3.1 Για τις υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, κριτήριο είναι η οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του φοιτητή. Εφαρμόζονται τα Κριτήρια Μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Πανεπιστήμιο για την παραχώρηση διαφόρων βοηθημάτων.

3.2  Για τις υποτροφίες Αριστείας, ισχύουν κριτήρια που καθορίζονται από κάθε Σχολή και ισχύον για όλα τα προγράμματα της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μέση σταθμική βαθμολογία πάνω από 7.5/10 στο πτυχίο πρώτου κύκλου για προγράμματα Μάστερ και 7.5/10 στο πτυχίο πρώτου ή/και δεύτερου κύκλου για προγράμματα Διδακτορικού.

Μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ, το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρήσει υποτροφία (πλήρη ή μερική) σε υποψήφιους φοιτητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου.

4. Μορφή υποτροφιών

4.1 Όλες οι υποτροφίες παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων.  

4.2 Οι υποτροφίες κατανέμονται μετά την έναρξη φοίτησης..

Νοείται ότι τα όποια δίδακτρα έχουν καταβληθεί επιστρέφονται σε όσους έχουν κριθεί δικαιούχοι.

Νοείται περαιτέρω ότι ένας φοιτητής  δεν μπορεί να είναι δικαιούχος πλήρους υποτροφίας και στις δύο κατηγορίες (κοινωνικής στήριξης και αριστείας).

5. Διακοπή υποτροφιών

5.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία διακόπτεται εάν ο υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.

5.2 Για υποτροφίες Αριστείας σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία διακόπτεται εάν ο υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 7.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.

5.3 Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία Κοινωνικής Στήριξης ή Αριστείας διακόπτεται εάν ο φοιτητής αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του οικείου Ερευνητικού Συμβούλου και έγκριση του Τμήματος.  

5.4 Σε περίπτωση διακοπής υποτροφίας, πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου ο φοιτητής ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για τους λόγους διακοπής της υποτροφίας του και για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του. Το ποσό είναι συνάρτηση του ύψους των διδάκτρων (ανά πιστωτική μονάδα) κατά το εξάμηνο εισδοχής και των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση που θα συνεχίσει τις σπουδές του θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει δίδακτρα για τις πιστωτικές μονάδες που του απομένουν.

5.5 Σε περίπτωση αποτυχίας σε μεταπτυχιακό μάθημα δεν υποχρεούται σε καταβολή διδάκτρων για την επανάληψή του.   

5.6 Οι υπότροφοι σε προγράμματα διδακτορικού επιπέδου για τα οποία απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων, δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων για τα εν λόγω μαθήματα εφόσον διατηρούν την υποτροφία τους.

6. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

6.1 Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους έχουν  ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.  Η αίτηση για υποτροφία, που θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, μοριοδοτείται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης από την ΥΣΦΜ.  Αναλόγως του αριθμού διαθέσιμων υποτροφιών και σύμφωνα με την κατάταξη μορίων, η ΥΣΦΜ εισηγείται στη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών την κατανομή υποτροφιών. 

6.2 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς κάθε φοιτητή για την έκβαση της αίτησή του. Με το πέρας της διαδικασίας,  ενημερώνεται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο και ο συνολικός πίνακας αιτήσεων, μοριοδότησης και κατανομής υποτροφιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών.

6.3 Οι αιτήσεις για υποτροφίες Αριστείας υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους έχουν  ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.  Οι αιτήσεις αρχειοθετούνται και διαβιβάζονται στα οικεία Τμήματα  για λήψη αποφάσεων με βάση τα επιμέρους κριτήρια κάθε Σχολής. Τα Τμήματα  ενημερώνουν γραπτώς την ΥΣΦΜ για τις αποφάσεις τους και η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση.  Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τη συγκλητική Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών. Η πληρωμής της προκαταβολής και των δόσεων των διδάκτρων δεν συνδέεται με την υποβολή αιτήσεων για υποτροφία. Κάθε φοιτητής οφείλει να καταβάλλει τις οικονομικές οφειλές διδάκτρων σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση που κριθεί υπότροφος τα όποια δίδακτρα τυχόν έχει καταβάλει θα του επιστραφούν ανάλογα.

7. Τιμολογήσεις και Πιστώσεις

7.1 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει αρχικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την Υπηρεσία Οικονομικών για τους υπότροφους μεταπτυχιακούς φοιτητές για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης των διδάκτρων.

7.2 Φοιτητές των οποίων η υποτροφία διακόπτεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 πιο πάνω, τιμολογούνται αναλόγως των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η καταβολή των διδάκτρων σε δόσεις ρυθμίζεται σε συνεννόηση του φοιτητή με την ΥΣΦΜ και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Οικονομικών, με βάση την καθορισμένη πολιτική εξόφλησης διδάκτρων. 

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου.