Δήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση διαμερίσματος σε φοιτητές του ΤΠΚ

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Στοιχεία καταλύματος

Διεύθυνση καταλύματος

Ενοίκιο (μηνιαίο)

Συμπληρώστε χωριστή φόρμα για κάθε διαμέρισμα. Για κάθε μήνα διαφήμισης του διαμερίσματος πρέπει να πληρώσετε το ποσό των 10 ευρώ. Στείλτε την απόδειξη κατάθεσης στο housing@cut.ac.cy ή στο fax. 25 002684