Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα σπουδών  παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Για την απόκτηση πτυχίου στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 246 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Γενική/Εισαγωγική Εκπαίδευση: 79 ECTS

Δεκατέσσερα μαθήματα: Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γενική Χημεία Ι, Βιολογία-Βιοχημεία, Φυσική, Μαθηματικά Ι, Περιβαλλοντική Χημεία, Γενική Χημεία ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Πόρων, Εφαρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση, Οικολογία, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Αρχές Θερμοδυναμικής, Αρχές Μηχανικής.

Εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος: 139 ECTS

Είκοσι επτά μαθήματα εξειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Υδατική Χημεία, Εδαφολογία, Περιβαλλοντική Βιολογία-Μικροβιολογία, Υδρολογία, Ανάλυση Ποιότητας Υδάτων, Ενόργανη Ανάλυση, Οικονομικά Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Πολιτική, Φυσική Περιβάλλοντος, Οικοτοξικολογία, Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, Τοξικολογία Ι, Τοξικολογία ΙΙ, Υπολογιστικά Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Συστήματα και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ανάλυση Επικινδυνότητας, Μοντέλα Διασποράς, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Ι, Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΙΙ, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων.

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά: 8 ECTS

Διπλωματική Εργασία: 12 ECTS

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά: 8 ECTS

Δύο Μαθήματα από το Τμήμα. Στα μαθήματα περιορισμένης επιλογής μπορεί να προστεθούν και μαθήματα από άλλα Τμήματα, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου του Τμήματος.


 

*Από το 2017-18 το πρόγραμμα δεν προσφέρει θέσεις σε νέους εισακτέους φοιτητές.


 

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

 

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

EST 101 Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

4

EST 104 Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πόρων

5

EST 102 Γενική Χημεία Ι

4

EST 105 Περιβαλλοντική Χημεία

6

EST 102Ε Εργαστήριο Γενικής Χημείας Ι

2

EST 201 Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις)

6

EST 103 Βιολογία-Βιοχημεία

4

EST 106 Γενική Χημεία ΙΙ

4

EST 103Ε Εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας

2

EST 106Ε Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΙΙ

2

EST 110 Μαθηματικά Ι

6

LCE 104 Αγγλικά ΙΙ

4

EST 111 Φυσική

6

 

 

LCE 103 Αγγλικά Ι

4

 

 

Σύνολο

32

Σύνολο

27

3ο Εξάμηνο

 

4ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

EST 221 Υδατική Χημεία

4

EST 222 Υδρολογία

4

EST 221Ε Εργαστήριο Υδατικής Χημείας

2

EST 223 Αρχές Μηχανικής

6

EST 212 Οικολογία

4

EST 225 Ενόργανη Ανάλυση

5

EST 202 Εδαφολογία

4

EST 206 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση

5

EST 202Ε Εργαστήριο Εδαφολογίας

2

EST 224 Ανάλυση Ποιότητας Υδάτων

2

EST 211 Περιβαλλοντική Βιολογία-Μικροβιολογία

4

EST 224Ε Εργαστήριο Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων

4

EST 211Ε Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιολογίας-Μικροβιολογίας

2

EST 205 Αρχές Θερμοδυναμικής και Χημικής Κινητικής

6

EST 203 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

6

 

 

EST 204 Δομημένο Περιβάλλον Ι

4

 

 

Σύνολο

32

Σύνολο

32

5ο Εξάμηνο

 

6ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

EST 331 Οικονομικά Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Πολιτική

5

EST 303 Υπολογιστικά Περιβαλλοντικά Μοντέλα

4

EST 301 Φυσική Περιβάλλοντος

6

EST 303Ε Εργαστήριο Υπολογιστικών Περιβαλλοντικών Μοντέλων

2

EST 351 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

5

EST 312 Οικοτοξικολογία

5

EST 341 Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

5

EST 343 Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

5

EST 313 Τοξικολογία Ι

4

EST 344 Πρόληψη Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

5

EST 313Ε Εργαστήριο Τοξικολογίας Ι

2

EST 314 Τοξικολογία ΙΙ

4

EST 311 Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία

5

EST 314Ε Εργαστήριο Τοξικολογία ΙΙ

2

 

 

EST 302 Συστήματα και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7ο Εξάμηνο

 

8ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

EST 431 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ανάλυση Επικινδυνότητας

4

EST 404 Κλιματική Αλλαγή

4

EST 401 Μοντέλα Διασποράς

4

EST 403 Πτυχιακή Εργασία

12

EST 401Ε Εργαστήριο Μοντέλων Διασποράς

2

EST 412 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΙΙ

4

EST 405 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

4

EST 412Ε Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ΙΙ

2

EST 411 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Ι 4 Μάθημα Επιλογής

4

Μάθημα επιλογής

4

EST 411Ε Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Ι

2

EST 451 Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

4

EST 441 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

4

 

 

EST 413 Διαχείριση Παράκτιας ζώνης

5

 

 

Σύνολο

29

Σύνολο

30

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος