Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα  «Χρήση νέων εναλλακτικών ζωοτροφών στην διατροφή μηρυκαστικών».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδότηση από εταιρεία ζωοτροφών που έχει εξασφαλιστεί για τρία χρόνια. Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνου ερευνητικό σύμβουλο στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το βιογραφικό τους σημείωμα και αναφέροντας του λόγους που τους ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ουράνιος Τζαμαλούκας, Επίκουρος ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στον αμπελώνα της Κύπρου. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω υπαρχόντων πηγών του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης ασθενειών των φυτών σε Μεσογειακά συστήματα καλλιέργειας»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιολογηθούν αυτόχθονες μικροβιακοί οικότυποι, εγκατεστημένοι σε αγρο-οικοσυστήματα της Κύπρου, στοχεύοντας στην αξιολόγηση, ανάδειξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων που αντιμετωπίζονται σε μεσογειακά γεωργικά συστήματα φυτικής παραγωγής.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω υπαρχόντων πηγών του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Αξιοποίηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων από αιγινό γάλα: τεχνολογικά χαρακτηριστικά και οφέλη για την υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Τεχνολογίας/Επιστήμης Τροφίμων ή Ζωοτεχνίας/Γαλακτοκομίας, Πτυχίου Επιστήμης/Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γαλακτοκομίας ή σε άλλο συναφή κλάδο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Δημιουργία και γενετική ανάλυση MAGIC (Multi-parent Advanced Generation Inter-Cross) πληθυσμών σκληρού σιταριού (Triticum durum») 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα  «Χρήση νέων εναλλακτικών ζωοτροφών στην διατροφή μηρυκαστικών».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδότηση από εταιρεία ζωοτροφών που έχει εξασφαλιστεί για τρία χρόνια. Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνου ερευνητικό σύμβουλο στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το βιογραφικό τους σημείωμα και αναφέροντας του λόγους που τους ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ουράνιος Τζαμαλούκας, Επίκουρος ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στον αμπελώνα της Κύπρου. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω υπαρχόντων πηγών του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης ασθενειών των φυτών σε Μεσογειακά συστήματα καλλιέργειας»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιολογηθούν αυτόχθονες μικροβιακοί οικότυποι, εγκατεστημένοι σε αγρο-οικοσυστήματα της Κύπρου, στοχεύοντας στην αξιολόγηση, ανάδειξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων που αντιμετωπίζονται σε μεσογειακά γεωργικά συστήματα φυτικής παραγωγής.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω υπαρχόντων πηγών του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Αξιοποίηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων από αιγινό γάλα: τεχνολογικά χαρακτηριστικά και οφέλη για την υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Τεχνολογίας/Επιστήμης Τροφίμων ή Ζωοτεχνίας/Γαλακτοκομίας, Πτυχίου Επιστήμης/Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γαλακτοκομίας ή σε άλλο συναφή κλάδο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Δημιουργία και γενετική ανάλυση MAGIC (Multi-parent Advanced Generation Inter-Cross) πληθυσμών σκληρού σιταριού (Triticum durum») 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767