Πρακτική Άσκηση

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές στη Διοίκηση ίσως επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια του μαθήματος MGT390 Πρακτική Άσκηση. Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί μάθημα περιορισμένης επιλογής. Η επιλογή των φοιτητών για συμμετοχή στο μάθημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και των διαθέσιμων θέσεων. Προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 138 ΕΠΜ και ελάχιστη μέση συνολική βαθμολογία εξαμήνων 7/10.

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων – με ιδιαίτερη έμφαση σε νεότευκτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας – εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι φοιτητές θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή μετάβασή τους σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, η Σχολή ΔΙΟ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επωφελείται από τη συνισταμένη των ενισχυμένων σχέσεων με τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς.

Μαθησιακοί στόχοι για τους φοιτητές

Οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι των φοιτητών είναι οι εξής:

 • Να επωφεληθούν από τον συνδυασμό της πανεπιστημιακής μελέτης με την εργασιακή εμπειρία ούτως ώστε να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές.
 • Να βιώσουν την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης.
 • Να κατανοήσουν τις εμπειρικές διαστάσεις της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που επέλεξαν στο πρόγραμμα σπουδών τους.
 • Να κατανοήσουν τους σύνθετους τρόπους λειτουργίας της εταιρείας όπου διενεργείται η Πρακτική Άσκηση.
 • Να αναπτύξουν μεταφερόμενες ικανότητες, όπως το να επικοινωνούν τις εμπειρίες και απόψεις τους με διαφορετικό κοινό.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα πραγματοποίησης συνειδητών επιλογών καριέρας και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για απασχόληση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Δρ. Δημήτρης Κουρσάρος

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

: 25 002373

-mail: demetris.koursaros@cut.ac.cy

Δρ. Παύλος Κ. Συμεού

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

: 25 002185

-mail: pavlos.symeou@cut.ac.cy

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

κ. Νικόλας Ασημένος

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

-mail: NAssimenos@uniteammarine.com

Δρ. Iσαβέλλα Καρασαμάνη

ραφείο: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

-mail: isabella.karasamani@cut.ac.cy

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επιτυχή διεκπεραίωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται ενεργή συνεργασία μεταξύ φοιτητών, εργοδοτών και των ακαδημαϊκών υπεύθυνων του Προγράμματος στη Διοίκηση.

Υπευθυνότητες φοιτητή

 • Παρέχει στον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης το σχετικό συμβόλαιο και λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας του
 • Αναλαμβάνει τις υπευθυνότητες της θέσης εργασίας του, είναι έμπιστος και τηρεί τους κανόνες καθώς και τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας της εταιρείας.
 • Έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης για να συζητά τη βελτίωση του.
 • Ορίζει συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με τη συγγραφή του δοκιμίου του. Συνολικά ο φοιτητής πρέπει να διευθετήσει μια (1) τουλάχιστο συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
 • Διευθετεί με την Εταιρεία την επίσκεψη του υπεύθυνου καθηγητή εντός εύλογου χρόνου από την έναρξη του εξαμήνου, για ενημέρωση για την πρόοδό του και την επίλυση τυχών προβλημάτων.
 • Ενημερώνει τον και ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης για οποιεσδήποτε αλλαγές στις συνθήκες διεκπεραίωσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Ικανοποιεί  τις  ακαδημαϊκές  απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης ετοιμάζοντας  εμπεριστατωμένες εκθέσεις μάθησης και δοκίμια που να καταδεικνύουν κατανόηση των κανόνων δεοντολογίας κατά την εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια μιας Πρακτικής Άσκησης.
 • Συνεισφέρει στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Σχολής ΔΙΟ και του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Υπευθυνότητες του Επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης

 • Αναθέτει στον φοιτητή πραγματικές ευθύνες.
 • Αντιμετωπίζει τον φοιτητή με τον ίδιο σεβασμό όπως αντιμετωπίζει και τους υπόλοιπους υπαλλήλους, όσον αφορά στην αξιολόγηση και την κατάρτισή του.
 • Συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων του φοιτητή ούτως ώστε οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες να γίνονται ξεκάθαροι.
 • Παρακολουθεί την απόδοση του φοιτητή, αναλαμβάνοντας δράση όπου θεωρείται χρήσιμο.
 • Ενθαρρύνει τον φοιτητή να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας και του παρέχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες της εταιρείας και της διοίκησής της.
 • Είναι διαθέσιμος για συναντήσεις και επαφές με τον υπεύθυνο καθηγητή Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την πρόοδο του φοιτητή.
 • Διαβεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει επίγνωση της πολιτικής υγείας και ασφάλειας της εταιρείας και ότι εκπαιδεύεται κατάλληλα.
 • Συμπληρώνει ερωτηματολόγια σχετικά με την απόδοση του φοιτητή.

Υπευθυνότητες του Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης

 • Έρχεται σε επαφή με τον επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης για να βεβαιώσει ότι ο φοιτητής σέβεται και διατηρεί τα πρότυπα της εταιρείας.
 • Επισκέπτεται τον φοιτητή και τον επιβλέποντα του στην εταιρεία τουλάχιστον μια (1) φορά για να συζητήσει σχετικά με την επίδοση του φοιτητή και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της εργασίας.
 • Έρχεται σε επαφή με τον φοιτητή για να βοηθήσει στη βελτίωσή του και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης.
 • Καθοδηγεί τον φοιτητή σχετικά με την εμπεριστατωμένη έκθεση μάθησης και το δοκίμιό του.
 • Αξιολογεί και βαθμολογεί το δοκίμιο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Η πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή είναι εξολοκλήρου ευθύνη των φοιτητών. Είναι σημαντικό να επικοινωνούν όποτε κρίνουν αναγκαίο να τον ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να επισκεφθεί τους φοιτητές τουλάχιστον μια (1) φορά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Συνήθως αυτό γίνεται περίπου στα μέσα της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης.

Είναι σημαντικό οι φοιτητές να μεριμνήσουν όπως ο επιβλέπων είναι διαθέσιμος να συναντήσει τον υπεύθυνο καθηγητή καθώς επίσης να βρουν μια ξεχωριστή αίθουσα κατάλληλη για τη συνάντηση. Συνήθως, ο υπεύθυνος καθηγητής συναντά πρώτα τον επιβλέποντα, κατόπιν συναντά τους φοιτητές και στη συνέχεια γίνεται από κοινού συνάντηση μεταξύ φοιτητή/τριας, υπεύθυνου καθηγητή και επιβλέποντα.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Ο ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή σχετικά με το Δοκίμιο Πρακτικής Άσκησης περιορίζεται στη γενική καθοδήγηση και στην παροχή συμβουλών. Δεδομένου ότι το δοκίμιο θεωρείται ως ένα είδος γραπτού τελικής εξέτασης, οι υπεύθυνοι καθηγητές δε θα πρέπει να βαθμολογήσουν ή να σχολιάσουν ενδιάμεσες εκδοχές του δοκιμίου, παρά μόνο το τελικό δοκίμιο που θα παραδοθεί στο τέλος της περιόδου.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την Πρακτική Άσκηση, είναι σημαντικό να επικοινωνεί αμέσως με τον Υπεύθυνο Καθηγητή του/ης.

Πρακτική Άσκηση

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές στη Διοίκηση ίσως επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια του μαθήματος MGT390 Πρακτική Άσκηση. Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί μάθημα περιορισμένης επιλογής. Η επιλογή των φοιτητών για συμμετοχή στο μάθημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και των διαθέσιμων θέσεων. Προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 138 ΕΠΜ και ελάχιστη μέση συνολική βαθμολογία εξαμήνων 7/10.

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων – με ιδιαίτερη έμφαση σε νεότευκτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας – εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι φοιτητές θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή μετάβασή τους σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, η Σχολή ΔΙΟ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επωφελείται από τη συνισταμένη των ενισχυμένων σχέσεων με τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς.

Μαθησιακοί στόχοι για τους φοιτητές

Οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι των φοιτητών είναι οι εξής:

 • Να επωφεληθούν από τον συνδυασμό της πανεπιστημιακής μελέτης με την εργασιακή εμπειρία ούτως ώστε να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές.
 • Να βιώσουν την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης.
 • Να κατανοήσουν τις εμπειρικές διαστάσεις της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που επέλεξαν στο πρόγραμμα σπουδών τους.
 • Να κατανοήσουν τους σύνθετους τρόπους λειτουργίας της εταιρείας όπου διενεργείται η Πρακτική Άσκηση.
 • Να αναπτύξουν μεταφερόμενες ικανότητες, όπως το να επικοινωνούν τις εμπειρίες και απόψεις τους με διαφορετικό κοινό.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα πραγματοποίησης συνειδητών επιλογών καριέρας και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για απασχόληση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Δρ. Δημήτρης Κουρσάρος

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

: 25 002373

-mail: demetris.koursaros@cut.ac.cy

Δρ. Παύλος Κ. Συμεού

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

: 25 002185

-mail: pavlos.symeou@cut.ac.cy

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

κ. Νικόλας Ασημένος

: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

-mail: NAssimenos@uniteammarine.com

Δρ. Iσαβέλλα Καρασαμάνη

ραφείο: Κτήριο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας

-mail: isabella.karasamani@cut.ac.cy

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επιτυχή διεκπεραίωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται ενεργή συνεργασία μεταξύ φοιτητών, εργοδοτών και των ακαδημαϊκών υπεύθυνων του Προγράμματος στη Διοίκηση.

Υπευθυνότητες φοιτητή

 • Παρέχει στον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης το σχετικό συμβόλαιο και λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας του
 • Αναλαμβάνει τις υπευθυνότητες της θέσης εργασίας του, είναι έμπιστος και τηρεί τους κανόνες καθώς και τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας της εταιρείας.
 • Έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης για να συζητά τη βελτίωση του.
 • Ορίζει συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με τη συγγραφή του δοκιμίου του. Συνολικά ο φοιτητής πρέπει να διευθετήσει μια (1) τουλάχιστο συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
 • Διευθετεί με την Εταιρεία την επίσκεψη του υπεύθυνου καθηγητή εντός εύλογου χρόνου από την έναρξη του εξαμήνου, για ενημέρωση για την πρόοδό του και την επίλυση τυχών προβλημάτων.
 • Ενημερώνει τον και ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης για οποιεσδήποτε αλλαγές στις συνθήκες διεκπεραίωσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Ικανοποιεί  τις  ακαδημαϊκές  απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης ετοιμάζοντας  εμπεριστατωμένες εκθέσεις μάθησης και δοκίμια που να καταδεικνύουν κατανόηση των κανόνων δεοντολογίας κατά την εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια μιας Πρακτικής Άσκησης.
 • Συνεισφέρει στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Σχολής ΔΙΟ και του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Υπευθυνότητες του Επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης

 • Αναθέτει στον φοιτητή πραγματικές ευθύνες.
 • Αντιμετωπίζει τον φοιτητή με τον ίδιο σεβασμό όπως αντιμετωπίζει και τους υπόλοιπους υπαλλήλους, όσον αφορά στην αξιολόγηση και την κατάρτισή του.
 • Συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων του φοιτητή ούτως ώστε οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες να γίνονται ξεκάθαροι.
 • Παρακολουθεί την απόδοση του φοιτητή, αναλαμβάνοντας δράση όπου θεωρείται χρήσιμο.
 • Ενθαρρύνει τον φοιτητή να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας και του παρέχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες της εταιρείας και της διοίκησής της.
 • Είναι διαθέσιμος για συναντήσεις και επαφές με τον υπεύθυνο καθηγητή Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την πρόοδο του φοιτητή.
 • Διαβεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει επίγνωση της πολιτικής υγείας και ασφάλειας της εταιρείας και ότι εκπαιδεύεται κατάλληλα.
 • Συμπληρώνει ερωτηματολόγια σχετικά με την απόδοση του φοιτητή.

Υπευθυνότητες του Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης

 • Έρχεται σε επαφή με τον επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης για να βεβαιώσει ότι ο φοιτητής σέβεται και διατηρεί τα πρότυπα της εταιρείας.
 • Επισκέπτεται τον φοιτητή και τον επιβλέποντα του στην εταιρεία τουλάχιστον μια (1) φορά για να συζητήσει σχετικά με την επίδοση του φοιτητή και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της εργασίας.
 • Έρχεται σε επαφή με τον φοιτητή για να βοηθήσει στη βελτίωσή του και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης.
 • Καθοδηγεί τον φοιτητή σχετικά με την εμπεριστατωμένη έκθεση μάθησης και το δοκίμιό του.
 • Αξιολογεί και βαθμολογεί το δοκίμιο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Η πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή είναι εξολοκλήρου ευθύνη των φοιτητών. Είναι σημαντικό να επικοινωνούν όποτε κρίνουν αναγκαίο να τον ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να επισκεφθεί τους φοιτητές τουλάχιστον μια (1) φορά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Συνήθως αυτό γίνεται περίπου στα μέσα της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης.

Είναι σημαντικό οι φοιτητές να μεριμνήσουν όπως ο επιβλέπων είναι διαθέσιμος να συναντήσει τον υπεύθυνο καθηγητή καθώς επίσης να βρουν μια ξεχωριστή αίθουσα κατάλληλη για τη συνάντηση. Συνήθως, ο υπεύθυνος καθηγητής συναντά πρώτα τον επιβλέποντα, κατόπιν συναντά τους φοιτητές και στη συνέχεια γίνεται από κοινού συνάντηση μεταξύ φοιτητή/τριας, υπεύθυνου καθηγητή και επιβλέποντα.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Ο ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή σχετικά με το Δοκίμιο Πρακτικής Άσκησης περιορίζεται στη γενική καθοδήγηση και στην παροχή συμβουλών. Δεδομένου ότι το δοκίμιο θεωρείται ως ένα είδος γραπτού τελικής εξέτασης, οι υπεύθυνοι καθηγητές δε θα πρέπει να βαθμολογήσουν ή να σχολιάσουν ενδιάμεσες εκδοχές του δοκιμίου, παρά μόνο το τελικό δοκίμιο που θα παραδοθεί στο τέλος της περιόδου.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την Πρακτική Άσκηση, είναι σημαντικό να επικοινωνεί αμέσως με τον Υπεύθυνο Καθηγητή του/ης.