Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητά Συστήματα Συστάσεων στον Τουρισμό»

Περιγραφή: Τα Συστήματα Συστάσεων είναι μέθοδοι και εργαλεία λογισμικού που κάνουν προτάσεις (συστάσεις) για προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για εστιατόρια, εκδρομές αξιοθέατα κλπ. Η έρευνα θα εστιάσει στις τεχνικές αξιολόγησης εισηγήσεων για χρήστες έξυπνων κινητών, και θα βασίζετε σε ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα η άλλες πηγές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διερεύνηση της επίδρασης της συναισθηματικής ή φυσικής κατάστασης του χρήστη, καθώς και περιβάλλουσας κατάστασης χρήστη, στην βελτίωση της ποιότητας των εισηγήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφορική, Μηχανική Μάθηση, Στατιστική, Ψυχολογία, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πολιτική επικοινωνία, ΜΜΕ και εκλογική συμπεριφορά»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Social Sciences, Sociology, Politics, Mass Media, Journalism, Political Psychology ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραγωγική Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Hospitality and Tourism Management, Social Sciences ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πολιτική πατρωνία και πολιτικό μάρκετινγκ»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Social Sciences, Sociology, Politics, Mass Media, Journalism, Political Psychology ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Στρατηγικές Αποφάσεις στον Οργανισμό και Απόδοση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να ενδιαφέρονται να ερευνήσουν πως η τεχνογνωσία και οι κοινωνικές διασυνδέσεις (Human and Social Capital) ενός οργανισμού επιδρούν στις στρατηγικές αποφάσεις του οργανισμού και στη απόδοση του.

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: διοίκηση, χρηματοοικονομικά, λογιστική, οικονομικά η άλλο σχετικό τομέα.  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.petrou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τουρισμό»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού,  Περιβαλλοντική Διαχείριση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομία Διαμοιρασμού και Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Tourism Satellite Accounts and Data-driven decision support systems: An econometric approach in support of the development of the Cyprus Tourism Industry»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με τη Στατιστική, ή/και τα Οικονομετρικά ή/και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εμφανή την επικέντρωση στη στατιστική ή/και στην οικονομετρία.  Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στο/α πιο πάνω πεδίο/α θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών μετρήσεων, άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας, όπως επίσης και καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξης Σεβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής,  alexis.saveriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:«Αεροπορική Βιομηχανία, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης, Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτηρούλα Λιασίδου, Λέκτορας, , Sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002430, Φαξ: 25002766

 

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητά Συστήματα Συστάσεων στον Τουρισμό»

Περιγραφή: Τα Συστήματα Συστάσεων είναι μέθοδοι και εργαλεία λογισμικού που κάνουν προτάσεις (συστάσεις) για προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για εστιατόρια, εκδρομές αξιοθέατα κλπ. Η έρευνα θα εστιάσει στις τεχνικές αξιολόγησης εισηγήσεων για χρήστες έξυπνων κινητών, και θα βασίζετε σε ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα η άλλες πηγές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διερεύνηση της επίδρασης της συναισθηματικής ή φυσικής κατάστασης του χρήστη, καθώς και περιβάλλουσας κατάστασης χρήστη, στην βελτίωση της ποιότητας των εισηγήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφορική, Μηχανική Μάθηση, Στατιστική, Ψυχολογία, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πολιτική επικοινωνία, ΜΜΕ και εκλογική συμπεριφορά»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Social Sciences, Sociology, Politics, Mass Media, Journalism, Political Psychology ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραγωγική Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Hospitality and Tourism Management, Social Sciences ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πολιτική πατρωνία και πολιτικό μάρκετινγκ»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Social Sciences, Sociology, Politics, Mass Media, Journalism, Political Psychology ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο ή/και εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Στρατηγικές Αποφάσεις στον Οργανισμό και Απόδοση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να ενδιαφέρονται να ερευνήσουν πως η τεχνογνωσία και οι κοινωνικές διασυνδέσεις (Human and Social Capital) ενός οργανισμού επιδρούν στις στρατηγικές αποφάσεις του οργανισμού και στη απόδοση του.

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: διοίκηση, χρηματοοικονομικά, λογιστική, οικονομικά η άλλο σχετικό τομέα.  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.petrou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τουρισμό»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού,  Περιβαλλοντική Διαχείριση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομία Διαμοιρασμού και Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Tourism Satellite Accounts and Data-driven decision support systems: An econometric approach in support of the development of the Cyprus Tourism Industry»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με τη Στατιστική, ή/και τα Οικονομετρικά ή/και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εμφανή την επικέντρωση στη στατιστική ή/και στην οικονομετρία.  Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στο/α πιο πάνω πεδίο/α θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών μετρήσεων, άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας, όπως επίσης και καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξης Σεβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής,  alexis.saveriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:«Αεροπορική Βιομηχανία, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης, Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτηρούλα Λιασίδου, Λέκτορας, , Sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002430, Φαξ: 25002766