Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στις Θετικές Επιστήμες ή τη Μηχανική, και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο συναφές με την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομία, πολιτική ή διαχείριση. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, t.zachariadis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Αποκατάσταση επιφανειακών υδάτων από κυανοβακτήρια και κυανοτοξίνες»

Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων είναι αναγκαίο η επεξεργασία του νερού να ξεκινά από το επηρεαζόμενο υδάτινο σώμα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων επιβαρυμένων με κυανοτοξίνες και κυανοβακτήρια.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Δρ. Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,maria.antoniou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα CYANOSOL του  Robert Gordon University (Aberdeen, UK).

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική

Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια maria.antoniou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ολοκληρωμένες Βιοδιεργασίες: Παραγωγή Ηλεκτρικού Οξέος και Βακτηριακής Κυτταρίνης από Απόβλητα Οινοποίησης»

Η προτεινόμενη διατριβή σχετίζεται με δυο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών ως εναλλακτικές τεχνολογίες για την υφιστάμενη παραγωγή υλικών και χημικών μέσω πετροχημικών διεργασιών, καθώς και τη διαχείριση αλλά και την επεξεργασία αποβλήτων οινοποίησης. Στόχος της συγκεκριμένης θέσης είναι η αξιοποίηση αποβλήτων οινοποίησης μέσω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης βιοδιεργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικού οξέος και βακτηριακής κυτταρίνης. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα διερευνήσει την παραγωγή εκχυλίσματος ζύμης μέσω ενζυμικής επεξεργασίας της οινολάσπης, την υδρόλυση με βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους διαφορετικών αποβλήτων οινοποίησης (όπως στέμφυλα, μίσχους και κλαδέματα) για τη δημιουργία υδρολυμάτων πλούσιων σε σάκχαρα και τη χρήση των συγκεκριμένων υδρολυμάτων ως μέσα ζυμώσεων για την παρασκευή των 2 προϊόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, http://enblab.weebly.com/

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  «Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  με φασματοσκοπία FTIR και Raman»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Μελέτη των αντιδράσεων Maillard με φασματοσκοπία FTIR και Raman

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Μελέτη Βιοαποικοδόμησης ρύπων με φασματοσκοπία χρονομέτρησης FTIR

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων από αναερόβια λάσπη

Η αναερόβια λάσπη παράγεται σε μεγάλες ποσότητες  σε σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων ως παραπροϊόν του αναερόβιου χωνεύτήρα. Η εναπόθεση της στο περιβάλλον χωρίς προηγούμενη επεξεργασία εμπεριέχει κινδύνους λόγω των παθογόνων μικροοργανισμών, των οργανικών ρύπων καθώς και των βαρέων μέταλλων. Στόχος του διδακτορικού είναι η πειραματική έρευνα ως προς τα προϊόντα της αναερόβιας λάσπης που είναι δυνατόν να ανακτηθούν όπως: φώσφορος, αμμωνία, βιοαιθανόλη, βιοντίζελ καθώς και οργανικά οξέα.  Στη συγκεκριμένη ερευνα ο Διδακτορικός φοιτητής θα χρησιμοποιήσει τεχνικές χημικής μηχανικής και χημείας, τεχνικές μικροβιολογίας, και περιβαλλοντικής αναλυτικής χημείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή Βιολογία ή Χημική Μηχανική.  Θα πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στη Περιβαλλοντική Χημεία ή Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης, όπως αναερόβιες βιολογικές διεργασίες και αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με αναλύσεις ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στους

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής  ιoannis.vyrides@cut.ac.cy

Μιχάλης Κουτίνας,  Επίκουρος Καθηγητής michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002178, Φαξ.: 25002636

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στις Θετικές Επιστήμες ή τη Μηχανική, και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο συναφές με την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομία, πολιτική ή διαχείριση. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, t.zachariadis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Αποκατάσταση επιφανειακών υδάτων από κυανοβακτήρια και κυανοτοξίνες»

Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων είναι αναγκαίο η επεξεργασία του νερού να ξεκινά από το επηρεαζόμενο υδάτινο σώμα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων επιβαρυμένων με κυανοτοξίνες και κυανοβακτήρια.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Δρ. Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,maria.antoniou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα CYANOSOL του  Robert Gordon University (Aberdeen, UK).

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική

Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια maria.antoniou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ολοκληρωμένες Βιοδιεργασίες: Παραγωγή Ηλεκτρικού Οξέος και Βακτηριακής Κυτταρίνης από Απόβλητα Οινοποίησης»

Η προτεινόμενη διατριβή σχετίζεται με δυο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών ως εναλλακτικές τεχνολογίες για την υφιστάμενη παραγωγή υλικών και χημικών μέσω πετροχημικών διεργασιών, καθώς και τη διαχείριση αλλά και την επεξεργασία αποβλήτων οινοποίησης. Στόχος της συγκεκριμένης θέσης είναι η αξιοποίηση αποβλήτων οινοποίησης μέσω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης βιοδιεργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικού οξέος και βακτηριακής κυτταρίνης. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα διερευνήσει την παραγωγή εκχυλίσματος ζύμης μέσω ενζυμικής επεξεργασίας της οινολάσπης, την υδρόλυση με βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους διαφορετικών αποβλήτων οινοποίησης (όπως στέμφυλα, μίσχους και κλαδέματα) για τη δημιουργία υδρολυμάτων πλούσιων σε σάκχαρα και τη χρήση των συγκεκριμένων υδρολυμάτων ως μέσα ζυμώσεων για την παρασκευή των 2 προϊόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, http://enblab.weebly.com/

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  «Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  με φασματοσκοπία FTIR και Raman»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Μελέτη των αντιδράσεων Maillard με φασματοσκοπία FTIR και Raman

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Μελέτη Βιοαποικοδόμησης ρύπων με φασματοσκοπία χρονομέτρησης FTIR

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής c.varotsis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα:  Ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων από αναερόβια λάσπη

Η αναερόβια λάσπη παράγεται σε μεγάλες ποσότητες  σε σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων ως παραπροϊόν του αναερόβιου χωνεύτήρα. Η εναπόθεση της στο περιβάλλον χωρίς προηγούμενη επεξεργασία εμπεριέχει κινδύνους λόγω των παθογόνων μικροοργανισμών, των οργανικών ρύπων καθώς και των βαρέων μέταλλων. Στόχος του διδακτορικού είναι η πειραματική έρευνα ως προς τα προϊόντα της αναερόβιας λάσπης που είναι δυνατόν να ανακτηθούν όπως: φώσφορος, αμμωνία, βιοαιθανόλη, βιοντίζελ καθώς και οργανικά οξέα.  Στη συγκεκριμένη ερευνα ο Διδακτορικός φοιτητής θα χρησιμοποιήσει τεχνικές χημικής μηχανικής και χημείας, τεχνικές μικροβιολογίας, και περιβαλλοντικής αναλυτικής χημείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή Βιολογία ή Χημική Μηχανική.  Θα πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στη Περιβαλλοντική Χημεία ή Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης, όπως αναερόβιες βιολογικές διεργασίες και αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με αναλύσεις ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στους

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής  ιoannis.vyrides@cut.ac.cy

Μιχάλης Κουτίνας,  Επίκουρος Καθηγητής michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002178, Φαξ.: 25002636