Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση στη γνωστική περιοχή «Κοινωνική Απόκλιση και Μέσα Ενημέρωσης»

Περιγραφή: Το προτεινόμενο πεδίο σπουδών εντάσσεται στην κοινωνιολογία της κοινωνικής απόκλισης και του κοινωνικού ελέγχου.  Η κοινωνική απόκλιση περιλαμβάνει συμπεριφορές, καταστάσεις ή ιδέες που αποκλίνουν από ό,τι ορίζεται ως "κανονικό" και ο κοινωνικός έλεγχος αναφέρεται σε διαδικασίες (άτυπες ή τυπικές) για τον έλεγχο της απόκλισης.  Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, εντός της οποίας ορίζεται η κοινωνική απόκλιση, και ως μέσο κοινωνικού ελέγχου.  Η προτεινόμενη μελέτη αναμένεται να εστιάσει σε μία συγκεκριμένη μορφή απόκλισης και να προσεγγίσει το αντικείμενο από κριτική σκοπιά με ανάλυση του περιεχομένου των μέσων και των προσλήψεων και στάσεων του κοινού.  Αναμένεται επίσης ότι η εν λόγω έρευνα θα εστιάσει στα νέα μέσα, χωρίς να αποκλείεται και η μελέτη των παραδοσιακών μέσων.  Το επίπεδο ανάλυσης είναι ανοικτό αλλά ιδιαίτερη αξία προσδίδεται στην προσπάθεια σύνδεσης του μακροεπιπέδου (π.χ., λόγος των μέσων, τα μέσα ως θεσμοί) με το μικροεπίπεδο (π.χ., προσλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές).

Απαιτούμενα Προσόντα: (α) Πτυχίο πρώτου επιπέδου (Bachelor's degree) σε κλάδο κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισoδύναμο· (β) Πτυχίο δεύτερου επιπέδου (Master's degree) σε κλάδο κοινωνικών επιστημών (κατά προτίμηση κοινωνιολογία ή εγκληματολογία ή επικοινωνία ή σπουδές στα μέσα ενημέρωσης) με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο (πτυχία σε άλλα συναφή πεδία μπορούν να γίνουν δεκτά σε ειδικές περιπτώσεις)· (γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά).  Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με καλή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και σε υποψηφίους με πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, πλήρες βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία και στα δύο επίπεδα σπουδών.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν ι φοιτητές, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε διδασκαλία ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Στέλιος Στυλιανού, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας stelios.stylianou@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Yπολογιστική σκέψη, επινόηση και μάθηση»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση της υπολογιστικής σκέψης με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, σε συνδυασμό με την προώθηση στόχων που καλλιεργούν την επινόηση και τη μάθηση στην περιοχή STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική, ή στις κοινωνικές επιστήμες, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Eλληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση των παιδαγωγικών πτυχών της υπολογιστικής σκέψης μέσω ψηφιακών εφαρμογών, ή/και θεμάτων σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθησης για προώθηση της υπολογιστικής σκέψης.   Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή του υποβάθρου τους και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, γραμμένη στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών για μάθηση με κινητές συσκευές ή/και επαυξημένη πραγματικότητα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη και διερεύνηση πτυχών της μάθησης με διερώτηση με κινητές συσκευές (inquiry and mobile based learning).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική, ή στις κοινωνικές επιστήμες, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) ή εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, και την εμπειρική διερεύνησή τους.   Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή του υποβάθρου τους και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, γραμμένη στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κριτικές Σπουδές Διαδικτύου»

Περιγραφή: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα, στο οποίο δημιουργούνται και αναδημιουργούνται σχέσεις εξουσίας από μια πληθώρα επικοινωνιακών δρώντων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής θα διερευνηθούν εμπειρικά οι τρόποι με τους οποίους το διαδίκτυο αρθρώνεται σε ένα πεδίο πάλης, όπου αποκρυσταλλώνονται οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικοπολιτικές και ρηματικές μορφές εξουσίας/εκμετάλλευσης αλλά και αντίστασης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η αλγοριθμική δύναμη, η επιτήρηση, η χρήση δεδομένων των χρηστών διαδικτύου για εξυπηρέτηση οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων, οι αλλαγές στην αντίληψη της κοινωνικότητας και της ιδιωτικότητας, οι ανισότητες ως προς την ορατότητα και την επιδραστικότητα της έκφρασης στο διαδίκτυο, οι επιδράσεις των αλγόριθμων στη δημοσιογραφία, οι επιδράσεις των αλγοριθμικών μέσων στην ταυτότητα κ.λπ. αλλά και οι μορφές που λαμβάνει η εναντιωματική δράση των χρηστών του διαδικτύου σε αυτές τις πρακτικές όπως ο ακτιβισμός δεδομένων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/ΜΜΕ/Σπουδές διαδικτύου ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ). Επιθυμητή είναι η πρότερη γνώση ή εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου. Λόγω της διεπιστημονικότητας του θέματος, υποψήφιοι με υπόβαθρο στο πεδίο της Πληροφορικής που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική έρευνα στο χώρο των κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με α) Επαρκή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Επικοινωνίας, β) Πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, με έμφαση σε κριτικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία και την επικοινωνιακή τεχνολογία και γ) Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δήμητρα Μηλιώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, dimitra.milioni@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τη χαρτογράφηση του πολιτικού διαλόγου»

Περιγραφή: Σκοπός της διδακτορικής έρευνας είναι η χαρτογράφηση της πολιτικής συζήτησης σε μια χώρα ή ομάδα χωρών με σκοπό τον εντοπισμό των κύριων διαστάσεων των ιδεολογικών συγκρούσεων που πιθανό να εμφανίζονται σε αυτή. Στην εποχή των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), μια πλειάδα από διαδικτυακά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook και Twitter) όσο και παραδοσιακά διαδικτυακά μέσα (π.χ. online εφημερίδες, blogs, κτλ.). Άλλες πηγές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων σχετικά με την κοινή γνώμη θα μπορούσαν να προέρχονται από διαδικτυακές έρευνες κοινής γνώμης, όπως οι σύμβουλοι ψήφου (Voting Advice Applications). Δεδομένης της εμπειρίας του Τμήματος στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, θα ενθαρρυνθούν έντονα οι πειραματικές μέθοδοι που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ή ερευνητικών μεθοδολογιών. Η διδακτορική έρευνα που προτείνεται βρίσκεται στο σταυροδρόμι των κοινωνικών επιστημών και της επιστήμης των υπολογιστών. Ως αποτέλεσμα, στηρίζεται τόσο σε θεωρίες κοινωνικών επιστημών που εξηγούν και αναλύουν έννοιες όπως η πολιτική πόλωση, όσο και της πληροφορικής ώστε να αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία για την εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρά διεπιστημονικά ενδιαφέροντα και να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε πεδία συναφή με τις Σπουδές Επικοινωνίας, Κοινωνικές Επιστήμες και Πληροφορική. Η/ο ιδανική/ος υποψήφια/ος θα έχει γνώση κοινωνικών επιστημών και θα έχει εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και noSQL βάσεις δεδομένων όπως η Mongo. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Ανάλογα με το πεδίο εξειδίκευσής τους και τα προσόντα τους, υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα. Θα αναζητηθούν επίσης εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη της διάρκειας του διδακτορικού προγράμματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βασιλική Τρίγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, vasiliki.triga@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητές Τεχνολογίες στην Υγεία»

Περιγραφή: Χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, αποτελούν μία πολύ σημαντική απειλή για τα σημερινά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των περιπτώσεων θνησιμότητας και το 75% του συνολικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή οι ερευνητές προβλέπουν μία αύξηση της τάξεως του 42% των περιπτώσεων χρόνιων ασθενειών μέχρι το 2023. Πολλές από αυτές μπορούν να προληφθούν δίνοντας έμφαση σε υγιεινούς τρόπους ζωής. Για παράδειγμα, η παχυσαρκία και μόνο ανέρχεται περίπου στο 12% επί του συνόλου της αύξησης των δαπανών υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε αυτό λοιπόν το νέο τοπίο γύρω από την υγειονομική περίθαλψη, οι κινητές και φορητές τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες φυσικής δραστηριότητας, έχουν πρόσφατα αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην έρευνα όσο και στην πράξη, καθώς μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη που περιστρέφονται γύρω από την αυξημένη συνειδητοποίηση των συμπεριφορών του ατόμου, την ενδυνάμωση και την ανάληψη ουσιαστικής ευθύνης του ίδιου του ατόμου για την υγεία του, καθώς και την ευκαιριακή εμπλοκή του σε επιθυμητές συμπεριφορές. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει σε μια διεθνή ερευνητική ομάδα, η οποία προσπαθεί να κατανοήσει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που έχουν οι κινητές τεχνολογίες υγείας στη συμπεριφορά των ατόμων και να σχεδιάσει νέες μορφές τέτοιων τεχνολογιών. Οι υποψήφιοι με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο στις κοινωνικές επιστήμες θα διενεργήσουν μακροχρόνιες μελέτες γύρω από την χρήση των τεχνολογιών και του αντίκτυπού των στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ από την άλλη πλευρά οι υποψήφιοι με υπόβαθρο στις επιστήμες της πληροφορικής θα εργαστούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κινητών και φορητών τεχνολογιών που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, αξιοποιώντας αισθητήρες που εμπεριέχονται σε ‘έξυπνα’ κινητά τηλέφωνα/ρολόγια καθώς και δημιουργώντας νέες μορφές απεικόνισης πληροφοριών, που εμπνέουν δράσεις με στόχο ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική με ενδιαφέροντα στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα και ρολόγια (Android/Android Wear/iOS), είτε να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Σπουδές Διαδικτύου ή συναφές αντικείμενο στις κοινωνικές επιστήμες με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι σπουδές του του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω της εναρκτήριας χρηματοδότησης ή εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πειθούς (http://persuasive.cut.ac.cy). Επίσης, για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής, evangelos.karapanos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: : Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε περιβάλλον έξυπνων πόλεων. Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των διαφόρων υποδομών σε μία έξυπνη πόλη ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: : Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ. Αυτό συνεπάγεται την συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002453, Φαξ.: 25829091

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση στη γνωστική περιοχή «Κοινωνική Απόκλιση και Μέσα Ενημέρωσης»

Περιγραφή: Το προτεινόμενο πεδίο σπουδών εντάσσεται στην κοινωνιολογία της κοινωνικής απόκλισης και του κοινωνικού ελέγχου.  Η κοινωνική απόκλιση περιλαμβάνει συμπεριφορές, καταστάσεις ή ιδέες που αποκλίνουν από ό,τι ορίζεται ως "κανονικό" και ο κοινωνικός έλεγχος αναφέρεται σε διαδικασίες (άτυπες ή τυπικές) για τον έλεγχο της απόκλισης.  Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, εντός της οποίας ορίζεται η κοινωνική απόκλιση, και ως μέσο κοινωνικού ελέγχου.  Η προτεινόμενη μελέτη αναμένεται να εστιάσει σε μία συγκεκριμένη μορφή απόκλισης και να προσεγγίσει το αντικείμενο από κριτική σκοπιά με ανάλυση του περιεχομένου των μέσων και των προσλήψεων και στάσεων του κοινού.  Αναμένεται επίσης ότι η εν λόγω έρευνα θα εστιάσει στα νέα μέσα, χωρίς να αποκλείεται και η μελέτη των παραδοσιακών μέσων.  Το επίπεδο ανάλυσης είναι ανοικτό αλλά ιδιαίτερη αξία προσδίδεται στην προσπάθεια σύνδεσης του μακροεπιπέδου (π.χ., λόγος των μέσων, τα μέσα ως θεσμοί) με το μικροεπίπεδο (π.χ., προσλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές).

Απαιτούμενα Προσόντα: (α) Πτυχίο πρώτου επιπέδου (Bachelor's degree) σε κλάδο κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισoδύναμο· (β) Πτυχίο δεύτερου επιπέδου (Master's degree) σε κλάδο κοινωνικών επιστημών (κατά προτίμηση κοινωνιολογία ή εγκληματολογία ή επικοινωνία ή σπουδές στα μέσα ενημέρωσης) με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο (πτυχία σε άλλα συναφή πεδία μπορούν να γίνουν δεκτά σε ειδικές περιπτώσεις)· (γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά).  Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με καλή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και σε υποψηφίους με πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, πλήρες βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία και στα δύο επίπεδα σπουδών.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν ι φοιτητές, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε διδασκαλία ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Στέλιος Στυλιανού, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας stelios.stylianou@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Yπολογιστική σκέψη, επινόηση και μάθηση»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση της υπολογιστικής σκέψης με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, σε συνδυασμό με την προώθηση στόχων που καλλιεργούν την επινόηση και τη μάθηση στην περιοχή STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική, ή στις κοινωνικές επιστήμες, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Eλληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση των παιδαγωγικών πτυχών της υπολογιστικής σκέψης μέσω ψηφιακών εφαρμογών, ή/και θεμάτων σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθησης για προώθηση της υπολογιστικής σκέψης.   Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή του υποβάθρου τους και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, γραμμένη στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών για μάθηση με κινητές συσκευές ή/και επαυξημένη πραγματικότητα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη και διερεύνηση πτυχών της μάθησης με διερώτηση με κινητές συσκευές (inquiry and mobile based learning).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική, ή στις κοινωνικές επιστήμες, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) ή εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, και την εμπειρική διερεύνησή τους.   Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή του υποβάθρου τους και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, γραμμένη στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κριτικές Σπουδές Διαδικτύου»

Περιγραφή: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα, στο οποίο δημιουργούνται και αναδημιουργούνται σχέσεις εξουσίας από μια πληθώρα επικοινωνιακών δρώντων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής θα διερευνηθούν εμπειρικά οι τρόποι με τους οποίους το διαδίκτυο αρθρώνεται σε ένα πεδίο πάλης, όπου αποκρυσταλλώνονται οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικοπολιτικές και ρηματικές μορφές εξουσίας/εκμετάλλευσης αλλά και αντίστασης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η αλγοριθμική δύναμη, η επιτήρηση, η χρήση δεδομένων των χρηστών διαδικτύου για εξυπηρέτηση οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων, οι αλλαγές στην αντίληψη της κοινωνικότητας και της ιδιωτικότητας, οι ανισότητες ως προς την ορατότητα και την επιδραστικότητα της έκφρασης στο διαδίκτυο, οι επιδράσεις των αλγόριθμων στη δημοσιογραφία, οι επιδράσεις των αλγοριθμικών μέσων στην ταυτότητα κ.λπ. αλλά και οι μορφές που λαμβάνει η εναντιωματική δράση των χρηστών του διαδικτύου σε αυτές τις πρακτικές όπως ο ακτιβισμός δεδομένων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/ΜΜΕ/Σπουδές διαδικτύου ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ). Επιθυμητή είναι η πρότερη γνώση ή εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου. Λόγω της διεπιστημονικότητας του θέματος, υποψήφιοι με υπόβαθρο στο πεδίο της Πληροφορικής που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική έρευνα στο χώρο των κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με α) Επαρκή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Επικοινωνίας, β) Πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, με έμφαση σε κριτικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία και την επικοινωνιακή τεχνολογία και γ) Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δήμητρα Μηλιώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, dimitra.milioni@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τη χαρτογράφηση του πολιτικού διαλόγου»

Περιγραφή: Σκοπός της διδακτορικής έρευνας είναι η χαρτογράφηση της πολιτικής συζήτησης σε μια χώρα ή ομάδα χωρών με σκοπό τον εντοπισμό των κύριων διαστάσεων των ιδεολογικών συγκρούσεων που πιθανό να εμφανίζονται σε αυτή. Στην εποχή των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), μια πλειάδα από διαδικτυακά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook και Twitter) όσο και παραδοσιακά διαδικτυακά μέσα (π.χ. online εφημερίδες, blogs, κτλ.). Άλλες πηγές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων σχετικά με την κοινή γνώμη θα μπορούσαν να προέρχονται από διαδικτυακές έρευνες κοινής γνώμης, όπως οι σύμβουλοι ψήφου (Voting Advice Applications). Δεδομένης της εμπειρίας του Τμήματος στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, θα ενθαρρυνθούν έντονα οι πειραματικές μέθοδοι που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ή ερευνητικών μεθοδολογιών. Η διδακτορική έρευνα που προτείνεται βρίσκεται στο σταυροδρόμι των κοινωνικών επιστημών και της επιστήμης των υπολογιστών. Ως αποτέλεσμα, στηρίζεται τόσο σε θεωρίες κοινωνικών επιστημών που εξηγούν και αναλύουν έννοιες όπως η πολιτική πόλωση, όσο και της πληροφορικής ώστε να αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία για την εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρά διεπιστημονικά ενδιαφέροντα και να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε πεδία συναφή με τις Σπουδές Επικοινωνίας, Κοινωνικές Επιστήμες και Πληροφορική. Η/ο ιδανική/ος υποψήφια/ος θα έχει γνώση κοινωνικών επιστημών και θα έχει εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και noSQL βάσεις δεδομένων όπως η Mongo. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Ανάλογα με το πεδίο εξειδίκευσής τους και τα προσόντα τους, υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα. Θα αναζητηθούν επίσης εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη της διάρκειας του διδακτορικού προγράμματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βασιλική Τρίγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, vasiliki.triga@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητές Τεχνολογίες στην Υγεία»

Περιγραφή: Χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, αποτελούν μία πολύ σημαντική απειλή για τα σημερινά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των περιπτώσεων θνησιμότητας και το 75% του συνολικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή οι ερευνητές προβλέπουν μία αύξηση της τάξεως του 42% των περιπτώσεων χρόνιων ασθενειών μέχρι το 2023. Πολλές από αυτές μπορούν να προληφθούν δίνοντας έμφαση σε υγιεινούς τρόπους ζωής. Για παράδειγμα, η παχυσαρκία και μόνο ανέρχεται περίπου στο 12% επί του συνόλου της αύξησης των δαπανών υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε αυτό λοιπόν το νέο τοπίο γύρω από την υγειονομική περίθαλψη, οι κινητές και φορητές τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες φυσικής δραστηριότητας, έχουν πρόσφατα αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην έρευνα όσο και στην πράξη, καθώς μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη που περιστρέφονται γύρω από την αυξημένη συνειδητοποίηση των συμπεριφορών του ατόμου, την ενδυνάμωση και την ανάληψη ουσιαστικής ευθύνης του ίδιου του ατόμου για την υγεία του, καθώς και την ευκαιριακή εμπλοκή του σε επιθυμητές συμπεριφορές. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει σε μια διεθνή ερευνητική ομάδα, η οποία προσπαθεί να κατανοήσει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που έχουν οι κινητές τεχνολογίες υγείας στη συμπεριφορά των ατόμων και να σχεδιάσει νέες μορφές τέτοιων τεχνολογιών. Οι υποψήφιοι με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο στις κοινωνικές επιστήμες θα διενεργήσουν μακροχρόνιες μελέτες γύρω από την χρήση των τεχνολογιών και του αντίκτυπού των στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ από την άλλη πλευρά οι υποψήφιοι με υπόβαθρο στις επιστήμες της πληροφορικής θα εργαστούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κινητών και φορητών τεχνολογιών που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, αξιοποιώντας αισθητήρες που εμπεριέχονται σε ‘έξυπνα’ κινητά τηλέφωνα/ρολόγια καθώς και δημιουργώντας νέες μορφές απεικόνισης πληροφοριών, που εμπνέουν δράσεις με στόχο ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική με ενδιαφέροντα στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα και ρολόγια (Android/Android Wear/iOS), είτε να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Σπουδές Διαδικτύου ή συναφές αντικείμενο στις κοινωνικές επιστήμες με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι σπουδές του του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω της εναρκτήριας χρηματοδότησης ή εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πειθούς (http://persuasive.cut.ac.cy). Επίσης, για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής, evangelos.karapanos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: : Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε περιβάλλον έξυπνων πόλεων. Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των διαφόρων υποδομών σε μία έξυπνη πόλη ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: : Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ. Αυτό συνεπάγεται την συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002453, Φαξ.: 25829091