Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Καταγραφή και τρισδιάστατη τεκμηρίωση υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε γνωστικά αντικείμενα όπως γραφικά υπολογιστών, μηχανική όραση, τρισδιάστατες αποτυπώσεις, εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα, φωτογραμμετρία, πληροφορική ή αντίστοιχα. Απαραίτητο είναι το ισχυρό κίνητρο.  Ως πρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν εμπειρία σε καταδύσεις, εξοικείωση με βάσεις δεδομένων και αρχαιολογικές ανασκαφές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων.  Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής, dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας κτιρίων με φθίνουσα μετ’ ελαστική συμπεριφορά και μείωση αντοχής με το χρόνο»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ψαθυρές μορφές αστοχίας και τη σεισμική συμπεριφορά των κόμβων σε υφιστάμενα κτίρια ΟΣ. Η μεθοδολογία θα εξετάσει επίσης και τη μείωση της τρωτότητας με την εισαγωγή εμφατνούμενων τοιχωμάτων ΟΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Πρακτικές βιομίμησης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών βιομίμησης στο δομοστατικό σχεδιασμό. Η Βιομίμηση είναι μια σχετικά πρόσφατη μεθοδολογία σχεδιασμού βασισμένη στην μίμηση βελτιστοποιημένων φυσικών συστημάτων ή/και διαδικασιών για την αειφόρο επίλυση προβλημάτων ή αναγκών της κοινωνίας ή του δομημένου περιβάλλοντος. Επιτυχημένα παραδείγματα βιομίμησης υπάρχουν ήδη στην ρομποτική αλλά και σε άλλους κλάδους της μηχανικής, οπότε ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξακριβώσει και να προτείνει εφαρμογές στο δομοστατικό σχεδιασμό.

Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Διερεύνηση πολυ-λειτουργικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό ή υπεράκτιο τομέα. Η διερεύνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων.

Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με εμβάθυνση/ειδίκευση στη Γεωδαισία (βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7/10).
 • Εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικού εξοπλισμού (δέκτες GNSS, ψηφιακοί χωροβάτες),
 • Καλή γνώση τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού και εξοικείωση με γεωδαιτικές υποδομές (γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς κτλ),
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό του Matlab.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ ή Python,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών και εμπορικών λογισμικών δορυφορικού εντοπισμού (π.χ. Bernese GNSS, GAMIT/GLOBK, GIPSY/OASIS, NAPEOS, TEQC, Novatel GrafNet κ.α.)
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές GPS/GNSS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Λέκτορας, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα).

2. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα).

3. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων.

4. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων μορφοδυναμικών διεργασιών (π.χ. διάβρωση ακτών). Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου.

5. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον

6. Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο πεδίο της «Χωρικής Ανάλυσης και Γεωπληροφορικής στην Αρχαιολογία»

Περιγραφή: Αξιοποίηση γεωπληροφοριακών τεχνολογιών αιχμής, καθώς και γεωαναλυτικών μεθόδων για υποστήριξη εξαγωγής συμπερασμάτων βάσει χωρικών δεδομένων στην αρχαιολογία. Ανάπτυξη μοντέλων πρακτόρων και σχετικών αλγορίθμων χωρικής προσομοίωσης. Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης στην αρχαιολογία, συμπεριλαμβανομένου και της εκτίμησης πιθανών θαλάσσιων διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει πληροφοριών και υποθέσεων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά αρχαίων πλοίων. Ανάλυση και μοντελοποίηση χωρικών δικτύων στην αρχαιολογία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο, δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Γεωπληροφορικής, της Γεωγραφίας, Πληροφορικής, ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες Γεωπληροφοριακών Συστημάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία υλοποίησης ερευνητικού έργου και εφαρμογών που να εμπίπτουν στο πεδίο της Γεωπληροφορικής και της χωρικής ανάλυσης στην Αρχαιολογία ή στην Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή νευρωνικών δικτύων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή μοτίβων σε (χωρικά) δεδομένα
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Matlab, C/C++, R ή Python

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο πεδίο της «Γεωπληροφορικής και Χωρικής Ανάλυσης στην ασφάλεια, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων»

Περιγραφή: Αξιοποίηση γεωπληροφοριακών τεχνολογιών αιχμής, καθώς και γεωαναλυτικών μεθόδων για την κατανόηση φυσικών φαινομένων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Ανάπτυξη χωρικών προσεγγίσεων (βάσει σεναρίων) στη διαχείριση κρίσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο, δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Γεωπληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, της Επιστήμης Περιβάλλοντος, ή της Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες Γεωπληροφοριακών Συστημάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία υλοποίησης ερευνητικού έργου και εφαρμογών που να εμπίπτουν στο πεδίο της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας
 • Ικανότητα προγραμματισμού

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) Θέσεις διδακτορικού επιπέδου στα ακόλουθα θέματα:

1. Παρακολούθηση της γης και διαστημική επισκόπηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Πρόγραμμα Teaming Excelsior, Widespread Horizon 2020).

2. Χρήση τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρηση της γης για φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

3. Ενεργή Τηλεπισκόπηση (ραντάρ) για τη μελέτη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

4. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση (οπτικά και ραντάρ) φασματοσκοπία/γεωχωρικές τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

5. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Κύπρο και την Ελλάδα.

6. Διαχείριση Υδάτων Άρδευσης / Διαχείριση Υδατικών Πόρων χρησιμοποιώντας εικόνες  Sentinel στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

7. Διερευνώντας την ανάγκη χρήσης δεδομένων του Copernicus προς όφελος του δημόσιου, ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα στην Κύπρο.

8. Σχεδιασμός δορυφόρου νέας γενιάς για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

9. Παρατήρηση της γης για κλιματικές αλλαγές / ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

10. Τηλεπισκόπηση ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: Εφαρμογή για την Ηλιακή Ενέργεια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Καταγραφή και τρισδιάστατη τεκμηρίωση υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε γνωστικά αντικείμενα όπως γραφικά υπολογιστών, μηχανική όραση, τρισδιάστατες αποτυπώσεις, εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα, φωτογραμμετρία, πληροφορική ή αντίστοιχα. Απαραίτητο είναι το ισχυρό κίνητρο.  Ως πρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν εμπειρία σε καταδύσεις, εξοικείωση με βάσεις δεδομένων και αρχαιολογικές ανασκαφές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων.  Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής, dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας κτιρίων με φθίνουσα μετ’ ελαστική συμπεριφορά και μείωση αντοχής με το χρόνο»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ψαθυρές μορφές αστοχίας και τη σεισμική συμπεριφορά των κόμβων σε υφιστάμενα κτίρια ΟΣ. Η μεθοδολογία θα εξετάσει επίσης και τη μείωση της τρωτότητας με την εισαγωγή εμφατνούμενων τοιχωμάτων ΟΣ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Πρακτικές βιομίμησης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών βιομίμησης στο δομοστατικό σχεδιασμό. Η Βιομίμηση είναι μια σχετικά πρόσφατη μεθοδολογία σχεδιασμού βασισμένη στην μίμηση βελτιστοποιημένων φυσικών συστημάτων ή/και διαδικασιών για την αειφόρο επίλυση προβλημάτων ή αναγκών της κοινωνίας ή του δομημένου περιβάλλοντος. Επιτυχημένα παραδείγματα βιομίμησης υπάρχουν ήδη στην ρομποτική αλλά και σε άλλους κλάδους της μηχανικής, οπότε ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξακριβώσει και να προτείνει εφαρμογές στο δομοστατικό σχεδιασμό.

Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο «Διερεύνηση πολυ-λειτουργικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό ή υπεράκτιο τομέα. Η διερεύνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων.

Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με εμβάθυνση/ειδίκευση στη Γεωδαισία (βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7/10).
 • Εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικού εξοπλισμού (δέκτες GNSS, ψηφιακοί χωροβάτες),
 • Καλή γνώση τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού και εξοικείωση με γεωδαιτικές υποδομές (γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς κτλ),
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό του Matlab.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ ή Python,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών και εμπορικών λογισμικών δορυφορικού εντοπισμού (π.χ. Bernese GNSS, GAMIT/GLOBK, GIPSY/OASIS, NAPEOS, TEQC, Novatel GrafNet κ.α.)
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές GPS/GNSS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Λέκτορας, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα).

2. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα).

3. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων.

4. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων μορφοδυναμικών διεργασιών (π.χ. διάβρωση ακτών). Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου.

5. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον

6. Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο πεδίο της «Χωρικής Ανάλυσης και Γεωπληροφορικής στην Αρχαιολογία»

Περιγραφή: Αξιοποίηση γεωπληροφοριακών τεχνολογιών αιχμής, καθώς και γεωαναλυτικών μεθόδων για υποστήριξη εξαγωγής συμπερασμάτων βάσει χωρικών δεδομένων στην αρχαιολογία. Ανάπτυξη μοντέλων πρακτόρων και σχετικών αλγορίθμων χωρικής προσομοίωσης. Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης στην αρχαιολογία, συμπεριλαμβανομένου και της εκτίμησης πιθανών θαλάσσιων διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει πληροφοριών και υποθέσεων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά αρχαίων πλοίων. Ανάλυση και μοντελοποίηση χωρικών δικτύων στην αρχαιολογία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο, δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Γεωπληροφορικής, της Γεωγραφίας, Πληροφορικής, ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες Γεωπληροφοριακών Συστημάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία υλοποίησης ερευνητικού έργου και εφαρμογών που να εμπίπτουν στο πεδίο της Γεωπληροφορικής και της χωρικής ανάλυσης στην Αρχαιολογία ή στην Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή νευρωνικών δικτύων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή μοτίβων σε (χωρικά) δεδομένα
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Matlab, C/C++, R ή Python

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο πεδίο της «Γεωπληροφορικής και Χωρικής Ανάλυσης στην ασφάλεια, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων»

Περιγραφή: Αξιοποίηση γεωπληροφοριακών τεχνολογιών αιχμής, καθώς και γεωαναλυτικών μεθόδων για την κατανόηση φυσικών φαινομένων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Ανάπτυξη χωρικών προσεγγίσεων (βάσει σεναρίων) στη διαχείριση κρίσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο, δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού Γεωπληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, της Επιστήμης Περιβάλλοντος, ή της Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες Γεωπληροφοριακών Συστημάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία υλοποίησης ερευνητικού έργου και εφαρμογών που να εμπίπτουν στο πεδίο της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας
 • Ικανότητα προγραμματισμού

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) Θέσεις διδακτορικού επιπέδου στα ακόλουθα θέματα:

1. Παρακολούθηση της γης και διαστημική επισκόπηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Πρόγραμμα Teaming Excelsior, Widespread Horizon 2020).

2. Χρήση τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρηση της γης για φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

3. Ενεργή Τηλεπισκόπηση (ραντάρ) για τη μελέτη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

4. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση (οπτικά και ραντάρ) φασματοσκοπία/γεωχωρικές τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

5. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Κύπρο και την Ελλάδα.

6. Διαχείριση Υδάτων Άρδευσης / Διαχείριση Υδατικών Πόρων χρησιμοποιώντας εικόνες  Sentinel στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

7. Διερευνώντας την ανάγκη χρήσης δεδομένων του Copernicus προς όφελος του δημόσιου, ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα στην Κύπρο.

8. Σχεδιασμός δορυφόρου νέας γενιάς για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

9. Παρατήρηση της γης για κλιματικές αλλαγές / ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

10. Τηλεπισκόπηση ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: Εφαρμογή για την Ηλιακή Ενέργεια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769