Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αδιάλειπτου και Συνεργατικού Εντοπισμού»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών πλοήγησης με χρήση ετερογενών μετρήσεων και σημάτων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισμού σε ανοιχτούς, κλειστούς και υβριδικούς χώρους.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα γνωστικά αντικείμενα του τοπογράφου ή πολιτικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή πληροφορικής,
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες εντοπισμού, πλοήγησης ή Location-Based Services (LBS)
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ και Matlab,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Εμπειρία στον προγραμματισμό αισθητήρων πλοήγησης (απευθείας ή με χρήση ενδιάμεσου λογισμικού π.χ. LabView κ.α.),
 • Ικανότητα προγραμματισμού έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones) ή tablets,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C# ή Java ή Objective-C ή Swift.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με εμβάθυνση/ειδίκευση στη Γεωδαισία (βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7/10).
 • Εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικού εξοπλισμού (δέκτες GNSS),
 • Καλή γνώση τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού και εξοικείωση με γεωδαιτικές υποδομές (γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς κτλ),
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό του Matlab.

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ ή/και Python ή/και FORTRAN,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών και εμπορικών λογισμικών δορυφορικού εντοπισμού (π.χ. Bernese GNSS, GAMIT/GLOBK, GIPSY/OASIS, TEQC κ.α.)
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές GPS/GNSS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Γεωδαισία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα Ωκεανογράφου ή Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στη Θαλάσσια Γεωδαισία;
 • Εμπειρία στη χρήση ωκεανογραφικού εξοπλισμού (π.χ. παλιρροιογραφικοί σταθμοί, CTD, ADCP, etc.);
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού (C/C++, FORTRAN, Matlab etc.)

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στα αντικείμενα Θαλάσσιας Γεωδαισίας και Ωκεανογραφίας,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών λογισμικών (π.χ. NOAA FERRET, GMT κ.α.)

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αδιάλειπτου και Συνεργατικού Εντοπισμού»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών πλοήγησης με χρήση ετερογενών μετρήσεων και σημάτων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισμού σε ανοιχτούς, κλειστούς και υβριδικούς χώρους.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα γνωστικά αντικείμενα του τοπογράφου ή πολιτικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή πληροφορικής,
 • Εμπειρία σε εφαρμογές και μεθοδολογίες εντοπισμού, πλοήγησης ή Location-Based Services (LBS)
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ και Matlab,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Εμπειρία στον προγραμματισμό αισθητήρων πλοήγησης (απευθείας ή με χρήση ενδιάμεσου λογισμικού π.χ. LabView κ.α.),
 • Ικανότητα προγραμματισμού έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones) ή tablets,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C# ή Java ή Objective-C ή Swift.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με εμβάθυνση/ειδίκευση στη Γεωδαισία (βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7/10).
 • Εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικού εξοπλισμού (δέκτες GNSS),
 • Καλή γνώση τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού και εξοικείωση με γεωδαιτικές υποδομές (γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς κτλ),
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό του Matlab.

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Ικανότητα προγραμματισμού σε C/C++ ή/και Python ή/και FORTRAN,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών και εμπορικών λογισμικών δορυφορικού εντοπισμού (π.χ. Bernese GNSS, GAMIT/GLOBK, GIPSY/OASIS, TEQC κ.α.)
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές GPS/GNSS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Γεωδαισία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα Ωκεανογράφου ή Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στη Θαλάσσια Γεωδαισία;
 • Εμπειρία στη χρήση ωκεανογραφικού εξοπλισμού (π.χ. παλιρροιογραφικοί σταθμοί, CTD, ADCP, etc.);
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού (C/C++, FORTRAN, Matlab etc.)

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στα αντικείμενα Θαλάσσιας Γεωδαισίας και Ωκεανογραφίας,
 • Ικανότητα Unix/Linux shell scripting,
 • Ικανότητα χρήσης ερευνητικών λογισμικών (π.χ. NOAA FERRET, GMT κ.α.)

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769