Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Χρήση Βακτηριοφάγων για ανίχνευση και βιολογική αντιμετώπιση τροφιμογενών παθογόνων»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Οι βακτηριοφάγοι είναι ιοί που μολύνουν και μπορεί να σκοτώσουν τα βακτήρια. Σκοπός της διατριβής είναι η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός αυστηρώς λυτικών βακτηριοφάγων από φάρμες, αλλά και υποστατικά επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Θα διερευνηθεί η επιβίωση και η ικανότητα των βακτηριοφάγων να παραμένουν μολυσματικοί σε διαφορετικά τρόφιμα. Τέλος, οι βακτηριοφάγοι θα χρησιμοποιηθούν για ταχεία ανίχνευση παθογόνων και ως τρόπος βιολογικής αντιμετώπισης τροφιμογενών παθογόνων στην διατροφική αλυσίδα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Επίδραση νέων αντιμικροβιακών παραγόντων στην επιβίωση και μολυσματικότητα της Listeria monocytogenes στα τρόφιμα»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: H Listeria monocytogenes είναι σημαντικό τροφιμογενές παθογόνο που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στους ανθρώπους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και ο συνδυασμός αυτών με νέες τεχνολογίες, κατά του παθογόνου για τη βιομηχανία τροφίμων. Παράλληλα θα διερευνηθούν και οι επιδράσεις στη μολυσματικότητα διαφορετικών στελεχών του παθογόνου με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στα τρόφιμα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Οικότυποι του κυπριακού αμπελώνα ως πηγές ωφέλιμων μικροοργανισμών για την διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Τα μικροβιώματα της ριζόσφαιρας και της φυλλόσφαιρας είναι γνωστό ότι παρέχουν προστασία έναντι φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, μέσω ποικίλων μηχανισμών, όπως ο ανταγωνισμό θέσης, η παραγωγή αντιμικροβιακών ενώσεων και η δράση συστημάτων δια-κυτταρικής σηματοδότησης. Επιπλέον, βακτήρια της ριζόσφαιρας που προάγουν την ανάπτυξη φυτών, μπορούν να επάγουν το ανοσοποιητικό σύστημα αυτών, ενεργοποιώντας αμυντικές αποκρίσεις, οδηγώντας σε διασυστηματική έναυση και ανοχή του φυτού σε παθογόνα και αβιοτικές καταπονήσεις. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια αμπελοοινική ιστορία, με αμπελώνες που καλύπτονται κυρίως από εγχώριες ποικιλίες, προσαρμοσμένες σε ημι-άνυδρες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργούμενες σε οριακά εδάφη. Σκοπός της διατριβής είναι να μελετηθούν τα μικροβιώματα διαφορετικών οικοτότυπων του κυπριακού αμπελώνα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη βελτιστοποιημένου μικροβιακού συστήματος που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων που αντιμετωπίζουν τα μεσογειακά γεωργικά συστήματα καλλιέργειας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονία ή στη Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής loukas.kanetis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου – Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση στην Κύπρο»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Οι ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου (ΑΞΑ) είναι αποτέλεσμα ενός συμπλέγματος φυτοπαθογόνων μυκήτων που έχει περιγραφεί ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, αλλά θεωρούνται έως σήμερα ως οι πλέον καταστροφικοί βιοτικοί παράγοντες της αμπέλου, περιορίζοντας την παραγωγικότητα και τη μακροζωία των πρέμνων σε ολόκληρο τον κόσμο, με σημαντικές οικονομικές απώλειες στην αμπελοκαλλιέργεια και τη βιομηχανία του οίνου. Σκοπός της διατριβής είναι περιγράψει και να διερευνήσει την σύνθεση των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις ΑΞΑ στον κυπριακό αμπελώνα. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί έρευνα επί θεμάτων αντιμετώπισης/διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής loukas.kanetis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Τεχνολογίας/Επιστήμης Τροφίμων ή Ζωοτεχνίας/Γαλακτοκομίας, Πτυχίου Επιστήμης/Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γαλακτοκομίας ή σε άλλο συναφή κλάδο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Φώτης Παπαδήμας Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Έναυση σπόρων αγγειόσπερμων φυτών με χημικούς παράγοντες για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Απαιτούμενα προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ. Βασίλης Φωτόπουλος, Επίκουρος καθηγητής vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy, http://plant-stress.weebly.com

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Φυσικοχημική μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας των οίνων»

Περιγραφή: Τα φαινολικά συστατικά των οίνων είναι σημαντικές ουσίες που συνεισφέρουν στην οξειδωτική σταθερότητα των οίνων κατά την αποθήκευση και την παλαίωση. Θα μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση τους στον οίνο και την οξειδωτική τους σταθερότητα και θα συσχετιστούν με τις οργανοληπτικές ιδιότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους: στην χημεία, οινολογία και επιστήμη Τροφίμων. Μεταπτυχιακό στην οινολογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η φοίτηση θα είναι full time.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με το αντικείμενο της εξειδίκευση του υποψηφίου υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, και με βάση την αριστεία του να λαμβάνει μέρος σε εσωτερικές υποτροφίες και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρα Χρυσούλα Δρούζα, chryssoula.drouza@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Χρήση Βακτηριοφάγων για ανίχνευση και βιολογική αντιμετώπιση τροφιμογενών παθογόνων»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Οι βακτηριοφάγοι είναι ιοί που μολύνουν και μπορεί να σκοτώσουν τα βακτήρια. Σκοπός της διατριβής είναι η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός αυστηρώς λυτικών βακτηριοφάγων από φάρμες, αλλά και υποστατικά επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Θα διερευνηθεί η επιβίωση και η ικανότητα των βακτηριοφάγων να παραμένουν μολυσματικοί σε διαφορετικά τρόφιμα. Τέλος, οι βακτηριοφάγοι θα χρησιμοποιηθούν για ταχεία ανίχνευση παθογόνων και ως τρόπος βιολογικής αντιμετώπισης τροφιμογενών παθογόνων στην διατροφική αλυσίδα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Επίδραση νέων αντιμικροβιακών παραγόντων στην επιβίωση και μολυσματικότητα της Listeria monocytogenes στα τρόφιμα»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: H Listeria monocytogenes είναι σημαντικό τροφιμογενές παθογόνο που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στους ανθρώπους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και ο συνδυασμός αυτών με νέες τεχνολογίες, κατά του παθογόνου για τη βιομηχανία τροφίμων. Παράλληλα θα διερευνηθούν και οι επιδράσεις στη μολυσματικότητα διαφορετικών στελεχών του παθογόνου με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στα τρόφιμα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Οικότυποι του κυπριακού αμπελώνα ως πηγές ωφέλιμων μικροοργανισμών για την διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Τα μικροβιώματα της ριζόσφαιρας και της φυλλόσφαιρας είναι γνωστό ότι παρέχουν προστασία έναντι φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, μέσω ποικίλων μηχανισμών, όπως ο ανταγωνισμό θέσης, η παραγωγή αντιμικροβιακών ενώσεων και η δράση συστημάτων δια-κυτταρικής σηματοδότησης. Επιπλέον, βακτήρια της ριζόσφαιρας που προάγουν την ανάπτυξη φυτών, μπορούν να επάγουν το ανοσοποιητικό σύστημα αυτών, ενεργοποιώντας αμυντικές αποκρίσεις, οδηγώντας σε διασυστηματική έναυση και ανοχή του φυτού σε παθογόνα και αβιοτικές καταπονήσεις. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια αμπελοοινική ιστορία, με αμπελώνες που καλύπτονται κυρίως από εγχώριες ποικιλίες, προσαρμοσμένες σε ημι-άνυδρες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργούμενες σε οριακά εδάφη. Σκοπός της διατριβής είναι να μελετηθούν τα μικροβιώματα διαφορετικών οικοτότυπων του κυπριακού αμπελώνα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη βελτιστοποιημένου μικροβιακού συστήματος που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων που αντιμετωπίζουν τα μεσογειακά γεωργικά συστήματα καλλιέργειας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονία ή στη Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής loukas.kanetis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου – Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση στην Κύπρο»

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Οι ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου (ΑΞΑ) είναι αποτέλεσμα ενός συμπλέγματος φυτοπαθογόνων μυκήτων που έχει περιγραφεί ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, αλλά θεωρούνται έως σήμερα ως οι πλέον καταστροφικοί βιοτικοί παράγοντες της αμπέλου, περιορίζοντας την παραγωγικότητα και τη μακροζωία των πρέμνων σε ολόκληρο τον κόσμο, με σημαντικές οικονομικές απώλειες στην αμπελοκαλλιέργεια και τη βιομηχανία του οίνου. Σκοπός της διατριβής είναι περιγράψει και να διερευνήσει την σύνθεση των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις ΑΞΑ στον κυπριακό αμπελώνα. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί έρευνα επί θεμάτων αντιμετώπισης/διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής loukas.kanetis@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Γεωπόνου με κατεύθυνση Τεχνολογίας/Επιστήμης Τροφίμων ή Ζωοτεχνίας/Γαλακτοκομίας, Πτυχίου Επιστήμης/Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γαλακτοκομίας ή σε άλλο συναφή κλάδο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε σχετικό αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Φώτης Παπαδήμας Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Έναυση σπόρων αγγειόσπερμων φυτών με χημικούς παράγοντες για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Απαιτούμενα προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ. Βασίλης Φωτόπουλος, Επίκουρος καθηγητής vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy, http://plant-stress.weebly.com

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Φυσικοχημική μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας των οίνων»

Περιγραφή: Τα φαινολικά συστατικά των οίνων είναι σημαντικές ουσίες που συνεισφέρουν στην οξειδωτική σταθερότητα των οίνων κατά την αποθήκευση και την παλαίωση. Θα μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση τους στον οίνο και την οξειδωτική τους σταθερότητα και θα συσχετιστούν με τις οργανοληπτικές ιδιότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους: στην χημεία, οινολογία και επιστήμη Τροφίμων. Μεταπτυχιακό στην οινολογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η φοίτηση θα είναι full time.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με το αντικείμενο της εξειδίκευση του υποψηφίου υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, και με βάση την αριστεία του να λαμβάνει μέρος σε εσωτερικές υποτροφίες και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρα Χρυσούλα Δρούζα, chryssoula.drouza@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767