Διάρκεια φοίτησης

Προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται (από το Τμήμα του) Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών. Οι σχετικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και των φοιτητών ρυθμίζονται με εγκύκλιο που εκδίδει η Σύγκλητο.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, είναι πάνω από 24 π.μ. Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου,  μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα μέχρι 38 π.μ.

O Κοσμήτορας κάθε Σχολής δύναται να εγκρίνει μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.

Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.

Διάρκεια φοίτησης

Προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται (από το Τμήμα του) Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών. Οι σχετικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και των φοιτητών ρυθμίζονται με εγκύκλιο που εκδίδει η Σύγκλητο.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, είναι πάνω από 24 π.μ. Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου,  μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα μέχρι 38 π.μ.

O Κοσμήτορας κάθε Σχολής δύναται να εγκρίνει μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.

Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.