Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών (τέσσερα εξάμηνα), οι  φοιτητές  αποκτούν μια  σφαιρική  γνώση των αντικειμένων και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης επιλογής μαθημάτων που σχετίζονται με την κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, οι  φοιτητές  ακολουθούν  εξειδικευμένα μαθήματα στα Πολυμέσα ή στις Γραφικές Τέχνες. Στο τελευταίο έτος σπουδών, παράλληλα  με  τα  μαθήματα  και  στα  πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς και να αποκτήσουν εμπειρία και εξοικείωση με το χώρο της επαγγελματικής παραγωγής, ανοίγοντας ταυτόχρονα μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Η    επιλογή    κατεύθυνσης    (Πολυμέσα    ή Γραφικές Τέχνες) γίνεται εκ των προτέρων, καθώς οι υποψήφιοι  φοιτητές  δηλώνουν  το πρόγραμμα της προτίμησής τους κατά τη διαδικασία  των Παγκύπριων  Εξετάσεων. 

Η κατεύθυνση των Γραφικών Τεχνών εισάγει τους φοιτητές στην γραφιστική, το σχέδιο, τη σύνθεση, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και της τυπογραφίας και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, τις εφαρμογές στην τυπογραφία, στη σημειωτική και οπτική επικοινωνία, την οπτική ταυτότητα, τη διαφήμιση κοκ. Οι φοιτητές αποκτούν ισχυρές δεξιότητες χρήσης διαφόρων υλικών και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή εφαρμοσμένων γραφιστικών δημιουργιών. Η εξωστρεφής προσέγγιση του προγράμματος καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς επαγγελματίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προάγει συνεργασίες με τη βιομηχανία και προετοιμάζει τους φοιτητές στη διαχείριση γραφιστικών έργων σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές τοποθετούνται σε οργανισμούς συναφείς με τον κλάδο σπουδών τους για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος

Η κατεύθυνση Πολυμέσων εισάγει τους φοιτητές στα πολυμέσα, το σχέδιο, τη σύνθεση, στη γραφιστική, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την οπτικοακουστική παραγωγή, τα διαδραστικά πολυμέσα, την κινηματογραφική παραγωγή, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και παιχνιδιών στους υπολογιστές. Κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές τοποθετούνται σε οργανισμούς συναφείς με τον κλάδο σπουδών τους για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών  Τεχνών  θα  αποκτήσουν  γνώσεις, δημιουργικότητα, οπτική καλαισθησία, εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να:

•   Δημιουργούν  και  να  διαχειρίζονται  έργα που σχετίζονται τόσο με τις συμβατικές όσο και με τις ψηφιακές μορφές των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.

•   Επικοινωνούν   και   να   δημιουργούν   μακροπρόθεσμες σχέσεις  με  τους  ποικίλους παράγοντες της σχετικής βιομηχανίας, με στόχο το κοινό όφελος.

•   Λειτουργούν  αποδοτικά  τόσο  σε  τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να ενημερώνονται, να αφομοιώνουν και να αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς τομείς.

•   Συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν ομαδικά έργα.

•   Υιοθετούν και να εφαρμόζουν την κριτική σκέψη, την ανεξάρτητη μελέτη και η διεπιστημονική προσέγγιση.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΕΣΔ 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

ΕΣΔ 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

ΠΓΤ 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

ΠΓΤ 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

ΠΓΤ 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

ΠΓΤ 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

ΕΣΔ 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

ΕΣΔ 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

2ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

ΠΓΤ 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

ΠΓΤ 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

6

ΠΓΤ 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

6

ΠΓΤ 112     Φωτογραφία Ι

5

ΠΓΤ 112     Φωτογραφία Ι

5

ΠΓΤ 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

ΠΓΤ 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

ΠΓΤ 140    Πληροφορική

5

ΠΓΤ 140    Πληροφορική

5

ΠΓΤ 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ

4

ΠΓΤ 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός

5

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός

5

ΕΣΔ 211     Animation I

5

ΕΣΔ 211     Animation I

5

ΠΓΤ 212     Φωτογραφία ΙI

5

ΠΓΤ 212     Φωτογραφία ΙI

5

ΠΓΤ 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία

5

ΠΓΤ 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία

5

ΠΓΤ 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός

5

ΠΓΤ 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός

5

ΠΓΤ 241     Σχεδιασμός και Υπολογιστές

5

ΠΓΤ 201    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού I

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού

5

ΠΓΤ 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού

5

ΠΓΤ 202    Εισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία

5

ΠΓΤ 202    Eισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία

5

MGA 213     Animation II

5

MGA 213     Animation II

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή

5

ΠΓΤ 243    Προγραμματισμός Πολυμέσων

5

ΠΓΤ 203    Οπτική Ταυτότητα

5

MGA 215     Διαδραστικά Πολυμέσα I

 

ΠΓΤ 204    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού II

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

ΠΓΤ 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

ΠΓΤ 312     Κινηματογραφική Παραγωγή I

6

ΠΓΤ 300    Γραφιστική και Παραγωγή

6

ΠΓΤ 314    Διαχείριση Πολυμεσικών Έργων

6

ΠΓΤ 301    Εφαρμογές Εικονογράφησης

6

ΠΓΤ 318     Διαδραστικά Πολυμέσα II

6

ΠΓΤ 302    Σχεδιασμός Εκδόσεων

6

ΠΓΤ 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι

6

ΠΓΤ 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 315    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II

6

ΠΓΤ 303    Γραφιστική και Διαφήμιση

6

MGA 316    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Παιχνιδιών Υπολογιστών

6

ΠΓΤ 304    Σχεδιασμός Πληροφορίας

6

ΠΓΤ 320    Σχεδιασμός Για Όλους

6

ΠΓΤ 320    Σχεδιασμός Για Όλους

6

ΠΓΤ 341    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ

6

ΠΓΤ 321    Σχεδιασμός Συσκευασίας

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 410    Εφαρμογές Πολυμέσων

6

ΠΓΤ 400    Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία

6

ΠΓΤ 450    Πρακτική Άσκηση

9

ΠΓΤ 450    Πρακτική Άσκηση

9

ΠΓΤ 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

ΠΓΤ 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Σύνολο

33

Σύνολο

33

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

ΠΓΤ 461    Πτυχιακή Εργασία

15

ΠΓΤ 461    Πτυχιακή Εργασία

15

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Σύνολο

27

Σύνολο

27

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΤΗ 3ο  και 4ο

 

ECTS

ΠΓΤ 305           Γραφιστική και Κίνηση

6

ΠΓΤ 317             Πολυμεσική Απεικόνιση Δεδομένων

6

ΠΓΤ 322           Σχεδιασμός Προϊόντων

6

ΠΓΤ 330           Οπτικός Πολιτισμός

6

ΠΓΤ 331            Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

6

ΠΓΤ 332           Φιλοσοφία της Τέχνης

6

ΠΓΤ 333           Αισθητικά και Πολιτικά Ζητήματα στη Σύγχρονη Τέχνη, τη Θεωρία και τον Οπτικό Πολιτισμό: Από τον Μεταμοντερνισμό στην Παγκοσμιοποίηση

6

ΠΓΤ 342           Βάσεις Δεδομένων για Πολυμέσα

6

ΠΓΤ 343           Προγραμματισμός Πολυμέσων

6

MGA 402           Ιστορία και Εξέλιξη της Γραφιστικής

6

ΠΓΤ 403           Σχεδιασμός Βιβλίων

6

ΠΓΤ 404           Πειραματική Εικόνα, Κείμενο και Ήχος

6

ΠΓΤ 405           Σημειολογία και Οπτική Επικοινωνία

6

ΠΓΤ 411            Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation

6

ΠΓΤ 412            Ιστορία και Εξέλιξη Διαδραστικών Μέσων

6

ΠΓΤ 413            Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Πολυμέσων

6

ΠΓΤ 433           Μουσεία και Κοινωνία

6

ΠΓΤ 434           Θεωρία της Φωτογραφίας

6

MGA 496           Κινηματογραφική Παραγωγή II

6

ΠΓΤ 430           Σύγχρονη Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

6

ΠΓΤ 431            Ηλεκτρονικά Μέσα και Εικαστικές Τέχνες

6

ΠΓΤ 432           Κοινωνιολογία της Τέχνης

6

ΠΓΤ 440           Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας

6

ΠΓΤ 441            Δυνητική Πραγματικότητα

6

ΠΓΤ 416            Καινοτόμες Τεχνολογίες

6

ΠΓΤ 490           Θέματα Αιχμής σε Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες

6

MGA 453           Χαρακτική

6

MGA 456           Βιβλιοδεσία

6

ΠΓΤ 495           Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

6

MGA 497           Παιγνίδια Πολλαπλών Διαστάσεων

 

Σημείωση: Το Τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα από τον Πίνακα Β

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κωδικός ΧΧΧ

Μαθήματα Τμήματος ανά Θεματική Ενότητα

Πρώτο ψηφίο: Έτος

Κωδικός x0x: Μαθήματα Γραφικών Τεχνών

Δεύτερο ψηφίο: Θεματική Ενότητα

Κωδικός x1x: Μαθήματα Πολυμέσων

Τρίτο ψηφίο: Αύξων Αριθμός

Κωδικός x2x: Μαθήματα Σχεδιασμού

 

Κωδικός x3x:  Μαθήματα Ιστορίας - Θεωρίας Τέχνης

 

Κωδικός x4x: Μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών

 

Κωδικός x5x: Πρακτική Εξάσκηση

 

Κωδικός x6x: Πτυχιακή Εργασία

 

Κωδικός x9x: Διάφορα Μαθήματα

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)