Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Δομή και περιεχόμενο

Η γεωπληροφορική είναι η επιστήμη της μηχανικής η οποία συνθέτει διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία για την αποτύπωση, μελέτη και διαχείριση του τρισδιάστατου χώρου υπό τη μορφή γεωγραφικών και άλλων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση. Κορυφαίο χαρακτηριστικό της σύγχρονης μηχανικής της Γεωπληροφορικής είναι η συνδυαστική χρήση τεχνολογικών συστημάτων αιχμής όπως για παράδειγμα τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), οι τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS), οι τεχνολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων κοκ. Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό και διαχείριση υποδομών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αρχαιολογία και την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη χαρτογραφία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική επιστημονική γνώση μέσα από μαθήματα γεωδαισίας, γεωλογίας, στατικής μηχανικής, τηλεπισκόπισης, εδαφομηχανικής, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, γεωγραφίας και ανάλυσης χώρου, δορυφορικής γεωδαισίας, πολεοδομίας, ραδιομετρίας, εφαρμογών GIS κοκ. Κατά τις θερινές περιόδους, μετά το 4ο και το 6ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές τοποθετούνται για σκοπούς πρακτικής άσκησης (6 εβδομάδες ανά περίοδο) σε οργανισμούς σε συναφείς με τις σπουδές τους κλάδους. Επιπλέον, εκτελούν μεγάλες γεωδαιτικές ασκήσεις διάρκειας 100 ωρών και πρακτικές ασκήσεις σε ειδικά θέματα διάρκειας 2 εβδομάδων. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι κοινά με το πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών. Στα επόμενα έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία έτη. Από το τρίτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων μαθημάτων από τρεις ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής Υποδομών (INFRA), της Δομοστατικής (DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

Πίνακας Α: Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 111        Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

3

ΠΟΜ 116           Τεχνική Μηχανική-Στατική

5

ΠΟΜ 131      Γεωδαισία Ι

5

ΠΟΜ 132         Γεωδαισία ΙΙ

5

ΠΟΜ 112        Τεχνική Γεωλογία

3

ΠΟΜ 117           Μαθηματικά ΙΙ

5

ΠΟΜ 113        Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)

5

ΠΟΜ 118           Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι

5

ΠΟΜ 114        Φυσική

 

6

ΠΟΜ 119           Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

5

 

ΠΟΜ 115        Μαθηματικά Ι

 

5

ΠΟΜ 181           Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

 

4

 

ΠΟΜ 119       Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 

4

LCE 120          Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

 

4

Σύνολο

31

Σύνολο

33

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 211        Μαθηματικά III

5

ΠΟΜ 226            Εδαφομηχανική

5

ΠΟΜ 222        Αντοχή των Υλικών

5

ΠΟΜ 227            Οδοποιία Ι

5

ΠΟΜ 212         Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ

 

2

ΠΟΜ 214           Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

 

4

ΠΟΜ 224        Υδραυλική

5

ΠΟΜ 215             Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα

4

ΠΟΜ 213         Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ

 

5

CIV 281            Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

 

4

ΠΟΜ 231      Βάσεις Δεδομένων για Τοπογράφους Μηχανικούς

 

4

ΠΟΜ 233          Φωτογραμμετρία Ι

 

5

ΠΟΜ 232      Τηλεπισκόπηση Ι

5

ΠΟΜ 234          Χαρτογραφία Ι

4

Σύνολο

31

Σύνολο

31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ι) (100 ΩΡΕΣ - 2 Εβδομάδες)– 4 ECTS

GEO 272 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ I: ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (6 εβδομάδες)– 3 ECTS

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 331        Γεωδαισία ΙΙΙ

4

ΠΟΜ 334        Δορυφορική Γεωδαισία

4

ΠΟΜ 311          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα

4

ΠΟΜ 335        Φωτογραμμετρία ΙΙ

5

ΠΟΜ 361       Κτηματολόγιο

5

CIV 313           Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων

4

ΠΟΜ 332       Τηλεπισκόπηση ΙΙ

4

ΠΟΜ 336        Θεματική Χαρτογραφία

4

ΠΟΜ 333       Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου

4

ΠΟΜ 337        Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός

5

ΠΟΜ 312          Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη

 

5

GEO 338        Γεωδαισία ΙV

 

5

GEO 362       Διαχείριση Γης

5

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

27

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) - 4 ECTS

GEO 372 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙ: ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) - 3 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 481      Πτυχιακή Εργασία

5

GEO 482          Πτυχιακή Εργασία

5

ΠΟΜ 431      Χαρτογραφία ΙΙ

4

ΠΟΜ 435          Εφαρμογές GIS

4

ΠΟΜ 432      Πολεοδομία

4

ΠΟΜ 436          Αποτύπωση Μνημείων

3

ΠΟΜ 433      Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση

4

ΠΟΜ 437          Ψηφιακή Χαρτογραφία

4

ΠΟΜ 434      Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων

3

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη Γλώσσα)

4

CIV 411         Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

2

1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO/GEO (βλ. Πίνακες Β & Ε)

5

1 επιλογή από 2 αντικείμενα των ροών INFRA/DOMO/GEO (βλ. Πίνακα Β)

5

 

 

Σύνολο

27

Σύνολο

25

 Πίνακας Β: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

 

ΠΟΜ 461

Υδρογραφία, Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία

 

5

 

ΠΟΜ 446

Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων

 

5

ΠΟΜ 462

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

5

CIV 447

Υδραυλικά Έργα ΙΙ

5

Επιλογή από αντικείμενα της ροής INFRA (βλ. Πίνακα Β)

 

5

CIV 448

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

 

5

ΠΟΜ 324

Αποχευτεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων

5

ΠΟΜ 441

Οδοποιία ΙΙ

5

ΠΟΜ 442

Υδροπυγία

5

ΠΟΜ 443

Υδραυλικά Όρια

5

ΠΟΜ 445

Υπεράκτιες Κατασκευές

5

 

 

 

Πίνακας Γ: Δομή του Προγράμματος Σπουδών (Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                

ΑΡ.                 ECTS

Απαιτούμενα Μαθήματα

49

213

Μαθήματα Επιλογής

2

10

Θερινές Πρακτικές Ασκήσεις

2

8

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

1

6

Διπλωματική Μελέτη

2

15

Πρακτική Εξάσκηση

2

6

Σύνολο

58

258

 

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ