Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η επιστήμη της πολιτικής μηχανικής καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της καθημερινότητας των ανθρώπων και τα επιτεύγματα της είναι ορατά σε κάθε σύγχρονο δομημένο περιβάλλον. Η κατασκευή υψηλών προδιαγραφών αντισεισμικών κτηρίων, γεφυρών, φραγμάτων, λιμένων και σύγχρονων οδικών δικτύων και η διασφάλιση παροχής πόσιμου νερού αποτελούν μερικά από αυτά τα επιτεύγματα. Πέραν από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, η σύγχρονη αντίληψη της πολιτικής μηχανικής περιλαμβάνει και τις έννοια της αειφορίας που είναι συνυφασμένη με σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική επιστημονική γνώση μέσα από μαθήματα αντοχής υλικών, γεωδαισίας, υδραυλικής, ανάλυσης κατασκευών, εδαφομηχανικής, οδοποιίας, οπλισμένου σκυροδέματος, αειφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, θεμελιώσεων, αποχετευτικών συστημάτων, σεισμικής μηχανικής, διαχείρισης έργων κοκ.

Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι κοινά με το πρόγραμμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Στα επόμενα έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία έτη. Από το τρίτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων μαθημάτων από τρεις ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής Υποδομών (INFRA), της Δομοστατικής (DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

Κατά τις θερινές περιόδους, μετά το 4ο και το 6ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές τοποθετούνται για σκοπούς πρακτικής άσκησης (8 εβδομάδες ανά περίοδο) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε συναφείς με τις σπουδές τους κλάδους. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 111        Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

3

ΠΟΜ 116           Τεχνική Μηχανική-Στατική

5

ΠΟΜ 131      Γεωδαισία Ι

5

ΠΟΜ 132         Γεωδαισία ΙΙ

5

ΠΟΜ 112        Τεχνική Γεωλογία

3

ΠΟΜ 117           Μαθηματικά ΙΙ

5

ΠΟΜ 113        Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)

5

ΠΟΜ 118           Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι

5

ΠΟΜ 114        Φυσική

6

ΠΟΜ 119           Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

5

ΠΟΜ 115        Μαθηματικά Ι

5

ΠΟΜ 181           Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

4

ΠΟΜ 119       Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

4

LCE 120          Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

4

Σύνολο

31

Σύνολο

33

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 221        Δομικά Υλικά

5

ΠΟΜ 225            Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

5

ΠΟΜ 211         Μαθηματικά ΙII

5

ΠΟΜ 226            Εδαφομηχανική

5

ΠΟΜ 222        Αντοχή των Υλικών

5

ΠΟΜ 227            Οδοποιία Ι

5

ΠΟΜ 212         Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ

3

ΠΟΜ 214           Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

4

ΠΟΜ 223        Ανάλυση Κατασκευών Ι

5

ΠΟΜ 215            Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα

4

 

ΠΟΜ 224        Υδραυλική

 

5

CIV 281           Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

4

ΠΟΜ 213         Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ

5

 

 

Σύνολο

33

Σύνολο

27

CIV 271 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ I: ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (8 εβδομάδες) - 4 ΕCTS

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΟΜ 321           Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

5

CIV 313           Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων

4

ΠΟΜ 311           Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα

4

ΠΟΜ 325          Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ

5

ΠΟΜ 322           Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

5

ΠΟΜ 326          Σεισμική Μηχανική

5

ΠΟΜ 323           Θεμελιώσεις

5

ΠΟΜ 327          Μεταλλικές Κατασκευές

5

ΠΟΜ 324           Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων

5

CIV 328          ‘Εξυπνη Διαχείριση Έργων Υποδομής με Αισθητήρες

5

ΠΟΜ 312           Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη

5

CIV 329          Σχεδιασμός Μεταφορών

5

Σύνολο

29

Σύνολο

29

CIV 371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙI: ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (8 εβδομάδες) - 4 ΕCTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIV 421

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

5

CIV 482

Πτυχιακή Εργασία

5

ΠΟΜ 481

Πτυχιακή Εργασία

5

CIV 422

Αντοχή στο Χρόνο και Διαχείριση

Επικινδυνότητας Έργων Υποδομής

5

CIV 411

Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

2

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη

Γλώσσα)

2

 

3 επιλογές από 5 αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

 

3 επιλογές από 7 μαθήματα INFRA/DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

5

5

5

5

 

1 επιλογή από 2 αντικείμενα της ροής GEO (βλ. πίνακα Β)

5

 

 

 

Σύνολο

32

Σύνολο

27

 

Πίνακας Β: Κατ ‘ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

ΠΟΜ 441

Οδοποιία ΙΙ

5

ΠΟΜ 444

Ανάλυση Γεφυρών και Σηράγγων

5

ΠΟΜ 451

Οικοδομική Ι

5

ΠΟΜ 445

Υπεράκτιες Κατασκευές

5

ΠΟΜ 442

Υδρολογία

5

ΠΟΜ 446

Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων

5

ΠΟΜ 452

Αριθμητικές Μεθόδοι Ανάλυσης Κατασκευών

5

ΠΟΜ 453

Οικοδομική ΙΙ

5

ΠΟΜ 443

Υδραυλικά Έργα Ι

5

CIV 447

Υδραυλικά Έργα ΙΙ

5

ΠΟΜ 361

Κτηματολόγιο

5

CIV 448

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

5

GEO 362

Διαχείριση Γης

5

CIV 454

Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές

5

Πίνακας Γ: Δομή του Προγράμματος Σπουδών (Πολιτικοί Μηχανικοί)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                                                        

ΑΡ.               ECTS

Απαιτούμενα Μαθήματα

42

194

Μαθήματα Επιλογής

7

35

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

1

6

Διπλωματική Μελέτη

2

15

Πρακτική Εξάσκηση

2

8

Ολικό

54

258

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  • Νέα Ελληνικά,
  • Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
  • Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

  • Χημεία,
  • Βιολογία,
  • Πληροφορική,
  • Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
  • Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
  • Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ