Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Δομή και περιεχόμενο

H μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αναπτυσσόμενες επιστήμες. Ενσωματώνει την ηλεκτρονική μηχανική με τις επιστήμες των υπολογιστών πληροφορικής, δημιουργεί αξιόπιστα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ασφαλείς βάσεις δεδομένων και μετουσιώνει στην πράξη τις ιδέες για πιο γρήγορους, πιο ικανούς και πιο μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και ελέγχουν συστήματα υπολογιστών που περιλαμβάνουν επεξεργαστές, κυκλώματα, συσκευές μνήμης, δίκτυα κοκ. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουν λογισμικά και λειτουργικά συστήματα, υπολογιστικές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων, λειτουργίες ασφάλειας δεδομένων και δικτύων κοκ.

Το πρόγραμμα πτυχίου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστών. Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, τις βάσεις δεδομένων, τα σήματα, την βιοπληροφορική, τα δίκτυα και επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την αρχιτεκτονική Η/Υ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν ατομική πτυχιακή διατριβή υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΗΥΠ 101  Προχωρημένα Μαθηματικά I

5

ΜΗΥΠ 103  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

5

ΗΜ 102  Φυσική Ι

6

ΜΗΥΠ 104  Γραμμική Άλγεβρα

5

ΜΗΥΠ 121  Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

6

ΜΗΥΠ 122  Ψηφιακή Λογική

5

ΜΗΥΠ 132   Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό (C)

6

ΗΜ 133  Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)

6

ΜΗΥΠ 131  Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

6

LCE 116  Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής ΙΙ

4

LCE 115  Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής Ι

4

Ελεύθερη Επιλογή

5

Σύνολο

33

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΗΥΠ 203  Εισαγωγή στη Βιολογία

5

ΜΗΥΠ 226  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

ΜΗΥΠ 221  Διακριτά Μαθηματικά

5

ΜΗΥΠ 227  Προχωρημένη Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (UML, Java)

6

ΜΗΥΠ 222   Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

6

ΜΗΥΠ 228  Προγραμματισμός Συστημάτων

5

ΜΗΥΠ 223  Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

5

ΜΗΥΠ 231  Σήματα και Συστήματα

6

ΜΗΥΠ 224  Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

5

ΜΗΥΠ 232  Βιοϊατρική Μηχανική και Πληροφορική

6

ΜΗΥΠ 225  Λειτουργικά Συστήματα

5

ΜΗΥΠ 233  Οργάνωση Υπολογιστών

6

Σύνολο

31

Σύνολο

34

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΗΥΠ 321  Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών

5

ΜΗΥΠ 326  Μηχανική Ιστού

6

ΜΗΥΠ 322  Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

4

ΜΗΥΠ 327  Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα

6

ΜΗΥΠ 323   Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

6

ΜΗΥΠ 328  Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού και Επαγγελματική Πρακτική

7

ΗΜΠ 324  Τεχνολογία Λογισμικού

5

ΜΗΥΠ 329   Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

6

ΜΗΥΠ 325  Βάσεις Δεδομένων

5

Τμηματική Επιλογή Ι

5

ΗΜ 331  Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEI 421  Διπλωματική Εργασία Ι

5

CEI 422   Διπλωμαική Εργασία ΙΙ

10

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

5

Τμηματική Επιλογή V

5

Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ

5

Τμηματική Επιλογή VI

5

Τμηματική Επιλογή ΙV

5

Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής

5

Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής

5

Ελεύθερη Επιλογή

5

Ελεύθερη Επιλογή

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

33

177

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

6

30

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

2

10

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

3

15

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ

2

15

ΣΥΝΟΛΟ

46

247

Τμηματική Επιλογή Ι

ΜΗΥΠ 361  Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΕΝ 318  Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΗΜ 214  Ηλεκτρονική Ι

ΜΗΥΠ 362  Ερευνητικές Μεθόδοι

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

ΜΗΥΠ 461  Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα

ΜΗΥΠ 470  Τεχνικές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

ΗΜ 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ

ΜΗΥΠ 462  Κινητός Υπολογισμός

ΜΗΥΠ 463  Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

ΗΜ 312  Ηλεκτρονική ΙΙ

Τμηματική Επιλογή IV

ΜΗΥΠ 464  Γραφικά Υπολογιστών ΜΗΥΠ 471  Επιστήμη Δεδομένων

HM 314  Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

Τμηματική Επιλογή V

ΜΗΥΠ 465  Ανάκτηση Πληροφορίας και Σημασιολογικός Ιστός

CEI 472  Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής

ΗΜ 317  Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τμηματική Επιλογή VI

ΜΗΥΠ 466  Προχ. Αρχιτεκτονική και Παράλληλοι Υπολογιστές

ΜΗΥΠ 467  Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων

ΜΗΥΠ 468  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

ΜΗΥΠ 469  Ασφάλεια Υπολογιστών

ΗΜ 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Άλλες Τμηματικές Επιλογές

ΗΜ 441 Εισαγωγή στη Φωτονική και στις Οπτικές Ίνες

ΗΜ 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ

ΗΜ 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΜ 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΗΜ 446 Ασύρματες Επικοινωνίες

ΗΜ 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

ΗΜ 448 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΗΜ 449 Ιατρική Απεικόνιση

Επιλογές Μηχανικής

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας με την έγκριση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Ελεύθερες Επιλογές

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα από τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά, κτλ., με την έγκριση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ