Κανόνες και διαδικασίες

 Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης

Το σύστημα σπουδών και φοίτησης ρυθμίζεται γενικά στον περί ΤΠΚ νόμο (198(Ι)/2003 και μετάπειτα τροποποιήσεις), πιο αναλυτικά στους Κανονισμούς για Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών (2015) και σε πλήρη λεπτομέρεια στους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης. Ο νόμος και οι κανονισμοί απαιτούν έγκριση από την κυβέρνηση και τη Βουλή, οι Κανόνες εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ΤΠΚ και υποβάλλονται στη Βουλή για ενημέρωση.

 

Οι Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τους:

 • Γενικούς Κανόνες Φοίτησης
 • Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης
 • Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Παραρτήματα:

 1. Διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών
 2. Προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας διδακτορικών διατριβών
 3. Πειθαρχικοί κανόνες φοιτητών
 4. Κανόνες εξετάσεων
 5. Κανόνες στήριξης φοιτητών
 6. Κανόνες μεταγραφής διδακτορικών φοιτητών
 7. Κριτήρια για εισδοχή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις

Κανόνες και διαδικασίες

 Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης

Το σύστημα σπουδών και φοίτησης ρυθμίζεται γενικά στον περί ΤΠΚ νόμο (198(Ι)/2003 και μετάπειτα τροποποιήσεις), πιο αναλυτικά στους Κανονισμούς για Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών (2015) και σε πλήρη λεπτομέρεια στους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης. Ο νόμος και οι κανονισμοί απαιτούν έγκριση από την κυβέρνηση και τη Βουλή, οι Κανόνες εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ΤΠΚ και υποβάλλονται στη Βουλή για ενημέρωση.

 

Οι Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τους:

 • Γενικούς Κανόνες Φοίτησης
 • Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης
 • Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Παραρτήματα:

 1. Διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών
 2. Προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας διδακτορικών διατριβών
 3. Πειθαρχικοί κανόνες φοιτητών
 4. Κανόνες εξετάσεων
 5. Κανόνες στήριξης φοιτητών
 6. Κανόνες μεταγραφής διδακτορικών φοιτητών
 7. Κριτήρια για εισδοχή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις