Απασχόληση

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με εργοδοτικούς φορείς και θέτει υψηλά στις προτεραιότητες του την ανάπτυξη διαύλων διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται «Ημέρες Σταδιοδρομίας», ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εργοδοτών σε μία προσπάθεια να συνδέει το Πανεπιστήμιο με τον παραγωγικό ιστό της χωράς.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς για τα επιστημονικά προσόντα των αποφοίτων του. Παράλληλα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο και κοινοποιεί στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι λαμβάνουν έγκυρη και σωστή ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας τηρούν βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται βιογραφικά σημειώματα φοιτητών και αποφοίτων και τα οποία προωθούντα σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν ικανά στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν. Όταν ο εργοδότης καταλήξει στους πτυχιούχους εκείνους των όποιων τα προσόντα ανταποκρίνονται στη θέση εργασίας που προσφέρει, επικοινωνεί μαζί τους για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

 

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Οι φοιτητές μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση χειρονακτικής ή/και γραφειακή ή/και τεχνικής ή/και άλλης φύσεως εργασίας. Στα καθήκοντα και ευθύνες του απασχολούμενου φοιτητή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Απαντά τηλέφωνα και δίνει έγκυρες πληροφορίες για θέματα του Πανεπιστημίου,
 • Βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
 • Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές και άλλο γραφειακό εξοπλισμό,
 • Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (δακτυλογράφηση και τήρηση αρχείου),
 • Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις,
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης και της ΥΣΦΜ ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιοδήποτε γραφείο καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  Λειτουργό του επηρεαζόμενου γραφείου.

Προκειμένου να δίδεται η ευκαιρία απασχόλησης σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, ο μέγιστος χρόνος εργοδότησης φοιτητών κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είναι 15 ώρες/εβδομάδα.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού οι ώρες μπορούν να αυξάνονται σε 25 ώρες/εβδομάδα.  Η μέγιστη μηνιαία απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ώρες/μήνα, με εξαίρεση την περίοδο των διακοπών που το όριο είναι 100 ώρες/μήνα.

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

Απασχόληση

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με εργοδοτικούς φορείς και θέτει υψηλά στις προτεραιότητες του την ανάπτυξη διαύλων διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται «Ημέρες Σταδιοδρομίας», ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εργοδοτών σε μία προσπάθεια να συνδέει το Πανεπιστήμιο με τον παραγωγικό ιστό της χωράς.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς για τα επιστημονικά προσόντα των αποφοίτων του. Παράλληλα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο και κοινοποιεί στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι λαμβάνουν έγκυρη και σωστή ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας τηρούν βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται βιογραφικά σημειώματα φοιτητών και αποφοίτων και τα οποία προωθούντα σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν ικανά στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν. Όταν ο εργοδότης καταλήξει στους πτυχιούχους εκείνους των όποιων τα προσόντα ανταποκρίνονται στη θέση εργασίας που προσφέρει, επικοινωνεί μαζί τους για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

 

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Οι φοιτητές μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση χειρονακτικής ή/και γραφειακή ή/και τεχνικής ή/και άλλης φύσεως εργασίας. Στα καθήκοντα και ευθύνες του απασχολούμενου φοιτητή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Απαντά τηλέφωνα και δίνει έγκυρες πληροφορίες για θέματα του Πανεπιστημίου,
 • Βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
 • Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές και άλλο γραφειακό εξοπλισμό,
 • Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (δακτυλογράφηση και τήρηση αρχείου),
 • Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις,
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης και της ΥΣΦΜ ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιοδήποτε γραφείο καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  Λειτουργό του επηρεαζόμενου γραφείου.

Προκειμένου να δίδεται η ευκαιρία απασχόλησης σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, ο μέγιστος χρόνος εργοδότησης φοιτητών κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είναι 15 ώρες/εβδομάδα.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού οι ώρες μπορούν να αυξάνονται σε 25 ώρες/εβδομάδα.  Η μέγιστη μηνιαία απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ώρες/μήνα, με εξαίρεση την περίοδο των διακοπών που το όριο είναι 100 ώρες/μήνα.

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.