Όραμα-Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να προωθήσει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Να αναπτύξει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα περιβάλλοντος όπως δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Να αναπτύξει έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πράξη.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή και το υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 • Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 • Κατασκευή περιβαλλοντικών έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος Τομέας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) όπως και ως Επιθεωρητές/Ελεγκτές Περιβάλλοντος.

Εκπαίδευση

 • Συνέχιση των σπουδών τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής καριέρας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
 • Υποστήριξη και Ανάπτυξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Έρευνα

 • Επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κέντρα, Εργαστήρια κλπ.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών Προγραμμάτων σε θέματα περιβάλλοντος.

 

Όραμα-Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να προωθήσει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Να αναπτύξει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα περιβάλλοντος όπως δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Να αναπτύξει έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πράξη.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή και το υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 • Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 • Κατασκευή περιβαλλοντικών έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος Τομέας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) όπως και ως Επιθεωρητές/Ελεγκτές Περιβάλλοντος.

Εκπαίδευση

 • Συνέχιση των σπουδών τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου που θα τους παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής καριέρας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
 • Υποστήριξη και Ανάπτυξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Έρευνα

 • Επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κέντρα, Εργαστήρια κλπ.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών Προγραμμάτων σε θέματα περιβάλλοντος.