Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα σπουδών  παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Για την απόκτηση πτυχίου στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 246 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Γενική/Εισαγωγική Εκπαίδευση: 79 ECTS

Δεκατέσσερα μαθήματα: Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γενική Χημεία Ι, Βιολογία-Βιοχημεία, Φυσική, Μαθηματικά Ι, Περιβαλλοντική Χημεία, Γενική Χημεία ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Πόρων, Εφαρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση, Οικολογία, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Αρχές Θερμοδυναμικής, Αρχές Μηχανικής.


Εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος: 139 ECTS

Είκοσι επτά μαθήματα εξειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Υδατική Χημεία, Εδαφολογία, Περιβαλλοντική Βιολογία-Μικροβιολογία, Υδρολογία, Ανάλυση Ποιότητας Υδάτων, Ενόργανη Ανάλυση, Οικονομικά Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Πολιτική, Φυσική Περιβάλλοντος, Οικοτοξικολογία, Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, Τοξικολογία Ι, Τοξικολογία ΙΙ, Υπολογιστικά Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Συστήματα και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ανάλυση Επικινδυνότητας, Μοντέλα Διασποράς, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Ι, Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία ΙΙ, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων.

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά: 8 ECTS

Διπλωματική Εργασία: 12 ECTS

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά: 8 ECTS

Δύο Μαθήματα από το Τμήμα. Στα μαθήματα περιορισμένης επιλογής μπορεί να προστεθούν και μαθήματα από άλλα Τμήματα, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου του Τμήματος.

 

*Από το 2017-18 το πρόγραμμα δεν προσφέρει θέσεις σε νέους εισακτέους φοιτητές.

Μαθήματα Εξαμήνων

Περιγραφές Μαθημάτων